อาเซียนศึกษา ชุดที่ 10
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคมต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่ออะไร
  ร่วมกันจัดทำกฎบัตรอาเซียน
  ช่วยกันสร้างประชาคมอาเซียน
  ร่วมกันจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน
  ร่วมกันจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
2. ประชาชนของประเทศใดที่นิยมรับประทานอาหารมีไขมันมากและไม่มีรสเผ็ด
  กัมพูชา
  เวียดนาม
  ฟิลิปปินส์
  อินโดนีเซีย
3. ผลงานที่เป็นความสำเร็จของไทยในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประชาชนอาเซียนคือใคร
  จัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
  จัดตั้งคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน
  จัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  ถูกทุกข้อ
4. ประเทศไทยได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนแก้ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองเป็นความร่วมมือด้านใด
  ด้านเศรษฐกิจ
  ด้านสิ่งแวดล้อม
  ด้านสังคมและวัฒนธรรม
  ด้านการเมืองและความมั่นคง
5. ประเด็นใดที่ประเทศไทยไม่ได้ผลักดันในการจัดทำกฎบัตรอาเซียน
  การจัดตั้งเขตการค้าเสรี
  การจัดตั้งองค์การสิทธิมนุษยชนอาเซียน
  การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนในการดัดสินใจ
  การจัดตั้งกลไกเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก
6. ประเทศไทยไทยเป็นแกนนำร่วมกับประเทศต่อไปนี้ในการแก้ปัญหากัมพูชายกเว้นประเทศใด
  พม่า
  มาเลเซีย
  ฟิลิปปินส์
  อินโดนีเซีย
7. ข้อใดคือผลดีที่เกิดจากการจัดทำกฎบัตรอาเซียน
  ทำให้ประเทศนอกสมาชิกเกรงกลัว
  ทำให้มีอำนาจในการต่อรองในเวทีโลกสูง
  ทำให้ประชาชนได้มีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิด
  ทำให้ประเทศสมาชิกมารายได้จากการลงทุนสูง
8. ข้อใดไม่ใช่ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน
  จีน
  ญี่ปุ่น
  วียดนาม
  ออสเตรเลีย
9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาอาเซียนอย่างเป็นทางการที่ประเทศใด
  ไทย
  มาเลเซียน
  ฟิลิปปินส์
  อินโดนีเซีย
10. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
  ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ
  ลดต้นทุนการผลิตในสินค้าเกษตรกรรม
  ลดต้นทุนการผลิตในสินค้าอุตสาหกรรม
  ส่งเสริมการค้าภายในอาเซียนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713