O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ทำไมศาสนาคริสต์จึงสอนว่า เราควรให้อภัยต่อคนที่กระทำความชั่วต่อเราและต่อสังคม
  เพื่อให้โอกาสเขากลับตนเป็นคนดี
  การให้อภัยจะช่วยให้เราสบายใจ
  การให้อภัยก็คือความรักนั่นเอง
  หากไม่อภัย คนชั่วจะเคียดแค้นและทำความชั่วมากขึ้น
2. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของสัมมาสมาธิในพุทธศาสนา
  การมีจิตใจที่รู้เท่าทันปรากฏการณ์
  การมีจิตใจสงบนิ่ง
  การบังคับจิตให้มีพลังได้
  การเพ่งจิตไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง
3. ความรักตามคำสอนของศาสนาคริสต์ หมายความว่าอย่างไร
  คนเราควรรักกัน
  มนุษย์ทุกคนในโลกคือพี่น้องของเรา
  คนที่ไม่มีคนรัก จะมีชีวิตที่ไม่สงบสุข
  ความรักทำให้โลกนี้งดงาม
4. ข้อใดเป็นคำสอนที่ทุกศาสนามีความสอดคล้องกัน
  การมีศรัทธา
  การประกอบพิธีกรรม
  การบูชาปูชนียบุคคล
  การมีความรักความเมตตา
5. ตามหลักศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต
  อาตมัน
  ปรมาตมัน
  โมกษะ
  สันยาสี
6. ข้อใดคือลักษณะสำคัญที่ทำให้ชุมชนมุสลิมแตกต่างจากชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์
  ชาวมุสลิมมีเครื่องต่างกายเป็นของตนเอง
  ชาวมุสลิมไม่แบ่งคนในชุมชนเป็นนักบวชและฆราวาส
  ชาวมุสลิมไม่บริโภคอาหารต้องห้ามบางอย่าง
  ชาวมุสลิมมีศรัทธาในพระเจ้าหนักแน่นกว่าผู้นับถือศาสนาอื่น
7. ศาสนาฮินดู – พุทธ – คริสต์ มีความคล้ายคลึงกันมากทีสุดคือข้อใด
  ความหลุดพ้น
  ความเมตตา
  ความเสียสละเพื่อภพหน้า
  การยอมรับอำนาจเหนือธรรมชาติ
8. ข้อใดมีเฉพาะในศาสนาพราหมณ์
  การแบ่งวรรณะ
  การบูชายัญ
  การทรมานตน
  การอวตารของพระเจ้า
9. คำสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนาสำคัญอย่างไร
  ทำให้คนกลัวนรกไม่กล้าทำชั่ว
  ทำให้เราเข้าใจว่าเราคือผู้ลิขิตชีวิตเรา
  ทำให้คนเป็นคนดี
  ทำให้เชื่อว่ากรรมพิสูจน์ได้
10. คำสอนเรื่อง “อาณาจักรของพระเจ้า” ในศาสนาคริสต์สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีใด
  ด้วยการมีศรัทธาอย่างมั่นคง
  ด้วยการมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
  ด้วยการแสดงความรัก
  ด้วยการแสดงความกตัญญู
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713