O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ความรักตามคำสอนของศาสนาคริสต์ หมายความว่าอย่างไร
  คนเราควรรักกัน
  มนุษย์ทุกคนในโลกคือพี่น้องของเรา
  คนที่ไม่มีคนรัก จะมีชีวิตที่ไม่สงบสุข
  ความรักทำให้โลกนี้งดงาม
2. ศาสนาฮินดู – พุทธ – คริสต์ มีความคล้ายคลึงกันมากทีสุดคือข้อใด
  ความหลุดพ้น
  ความเมตตา
  ความเสียสละเพื่อภพหน้า
  การยอมรับอำนาจเหนือธรรมชาติ
3. ข้อใดเป็นคำสอนที่ทุกศาสนามีความสอดคล้องกัน
  การมีศรัทธา
  การประกอบพิธีกรรม
  การบูชาปูชนียบุคคล
  การมีความรักความเมตตา
4. ข้อใดมีเฉพาะในศาสนาพราหมณ์
  การแบ่งวรรณะ
  การบูชายัญ
  การทรมานตน
  การอวตารของพระเจ้า
5. ทำไมศาสนาคริสต์จึงสอนว่า เราควรให้อภัยต่อคนที่กระทำความชั่วต่อเราและต่อสังคม
  เพื่อให้โอกาสเขากลับตนเป็นคนดี
  การให้อภัยจะช่วยให้เราสบายใจ
  การให้อภัยก็คือความรักนั่นเอง
  หากไม่อภัย คนชั่วจะเคียดแค้นและทำความชั่วมากขึ้น
6. คำสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนาสำคัญอย่างไร
  ทำให้คนกลัวนรกไม่กล้าทำชั่ว
  ทำให้เราเข้าใจว่าเราคือผู้ลิขิตชีวิตเรา
  ทำให้คนเป็นคนดี
  ทำให้เชื่อว่ากรรมพิสูจน์ได้
7. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของสัมมาสมาธิในพุทธศาสนา
  การมีจิตใจที่รู้เท่าทันปรากฏการณ์
  การมีจิตใจสงบนิ่ง
  การบังคับจิตให้มีพลังได้
  การเพ่งจิตไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง
8. คำสอนเรื่อง “อาณาจักรของพระเจ้า” ในศาสนาคริสต์สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีใด
  ด้วยการมีศรัทธาอย่างมั่นคง
  ด้วยการมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
  ด้วยการแสดงความรัก
  ด้วยการแสดงความกตัญญู
9. ข้อใดคือลักษณะสำคัญที่ทำให้ชุมชนมุสลิมแตกต่างจากชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์
  ชาวมุสลิมมีเครื่องต่างกายเป็นของตนเอง
  ชาวมุสลิมไม่แบ่งคนในชุมชนเป็นนักบวชและฆราวาส
  ชาวมุสลิมไม่บริโภคอาหารต้องห้ามบางอย่าง
  ชาวมุสลิมมีศรัทธาในพระเจ้าหนักแน่นกว่าผู้นับถือศาสนาอื่น
10. ตามหลักศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต
  อาตมัน
  ปรมาตมัน
  โมกษะ
  สันยาสี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713