แนวข้อสอบ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การโคจรระหว่าง  ดวงอาทิตย์  โลก  ดวงจันทร์  ในลักษณะใดที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์สุริยุปราคา
  โลก  ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์
  โลก  ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์
  ดวงอาทิตย์  โลก  ดวงจันทร์
  ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์  โลก
2. นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชั่งน้ำหนักบนโลกหนัก 60 กิโลกรัม ถ้าไปชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์เขาจะมีน้ำหนักเท่าใด  เพราะเหตุใด
  60 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงเท่ากับโลก
  10 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลก 6 เท่า
  630 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าโลก 6 เท่า
  60  กิโลกรัมเพราะดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกและโคจรรอบโลก
3. การหมุนรอบตัวเองของโลกไม่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ในข้อใด
  ทิศ
  ประเทศญี่ปุ่นสว่างเร็วกว่าประเทศไทย
  น้ำขึ้น - น้ำลง
  การขึ้น - ตกของดวงดาว
4. กาแล็กซีเพื่อนบ้านที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ได้แก่
  กาแล็กซีแอนโดรเมดา
  แมกเจลแลนใหญ่
  แมกเจลแลนเล็ก
  ถูกทุกข้อ
5. ดาวเคราะห์ในข้อใดเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งหมด
  ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวอังคาร และดาวพุธ
  ดาวศุกร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวอังคาร และดาวพุธ
  ดาวยูเรนัส ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวอังคาร และดาวเนปจูน
  ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี ดาวยูเรนัส ดาวอังคาร และดาวเนปจูน
6. ข้อใดกล่าวถึงดวงจันทร์
  ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้ม ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง
  ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้ม มีแสงสว่างในตัวเอง
  ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้ม ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง
  ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้ม มีแสงสว่างในตัวเอง
7. ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี และอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมด ยกเว้นดาวเคราะห์ดวงใด
  ดาวเสาร์
  ดาวยูเรนัส
  ดาวเนปจูน
  ดาวพลูโต
8. ถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ดาวฤกษ์ เห็นแสงกระพริบดาวเคราะห์ เห็นแสงนิ่งไม่กระพริบ
  ดาวฤกษ์ มีจำนวนมากดาวเคราะห์ มีจำนวนน้อย
  ดาวฤกษ์ มีขนาดใหญ่ดาวเคราะห์ มีขนาดเล็ก
  ดาวฤกษ์ อยู่โดดๆดาวเคราะห์ อยู่เป็นกลุ่ม
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด
  ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะ
  ดาวเคราะห์ที่มีส่วนประกอบเป็นหินและโลหะ ได้แก่ ดาวพุธ ดาวอังคาร ดาวศุกร์ และดาวพฤหัส
  ดาวยูเรนัสมีแกนหมุนรอบตัวเองแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะ
10. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้   1. ดวงอาทิตย์ไม่มีการหมุนรอบตัวเอง   2. พลังงานดวงอาทิตย์มาถึงโลกได้โดยการแผ่รังสี   3. พลังงานจากดวงอาทิตย์เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ข้อ 1 และข้อ 2
  ข้อ 1 และข้อ 3
  ข้อ 2 และข้อ 3
  ข้อ 1, 2 และข้อ 3
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713