ประวัติศาสตร์ ป.5 ชุดที่3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นรายได้ที่เรียกเก็บเป็นค่าผ่านด่านของสินค้า
  จังกอบ
  อากร
  ส่วย
  ฤชา
2. ข้อใดที่เป็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยา
  กษัตริย์ทรงมีฐานะเป็นเจ้าชีวิต
  กษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรม
  กษัตริย์ประทับอยู่ในพระราชวังที่ถือเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์
  กษัตริย์ทรงมีอำนาจสูงสุดในการปกครองอาณาจักร
3. บุคคลใดที่ถูกนำตัวไปเป็นตัวประกันที่กรุงหงสาวดีในครั้งสงครามช้างเผือก
  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  สมเด็จพระมหินทราธิราช
  สมเด็จพระมหาธรรมราชา
4. พระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ คือข้อใด
  การปฏิรูปการปกครอง
  การทำศึกสงครามกับพม่า
  การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
5. พระนเรศวรมีศักดิ์เป็นอะไรกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
  พระราชโอรส
  พระราชนัดดา
  พระชามาดา
  พระอนุชา
6. ไพร่หลวงจะถูกเกณฑ์มาใช้แรงงานเป็นระยะเวลากี่เดือน
  3 เดือน
  4 เดือน
  5 เดือน
  6 เดือน
7. กษัตริย์พม่าองค์ใดคือ “ผู้ชนะสิบทิศ”
  ตะเบ็งชเวตี้
  บุเรงนอง
  นันทบุเรง
  มังระ
8. ผลดีจากสงครามยุทธหัตถี คือข้อใด
  กรุงหงสาวดียอมอ่อนน้อมต่ออยุทธยา
  ชาติตะวันตกเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี
  การค้าขายกับต่างชาติเจริญรุ่งเรือง
  พม่าไม่กล้าส่งกองทัพมารุกรานไทย
9. ข้อใดเป็นรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยอยุธยาตอนกลาง
  เวียง วัง คลัง นา
  เมืองลูกหลวง หัวเมืองชั้นใน เมืองพระยามหานคร เมืองประเทศราช
  เมืองหน้าด่าน หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก
  หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก เมืองประเทศราช
10. ในสมัยอยุธยาตอนต้น เมืองลพบุรีมีฐานะเป็นเมืองประเภทใด
  เมืองหน้าด่าน
  หัวเมืองชั้นนอก
  หัวเมืองชั้นใน
  เมืองประเทศราช
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713