แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
  กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
  กำหนดความต้องการอัตรากำลังและตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา
  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย
2. ท่านเข้าใจคำว่าวิทยากรท้องถิ่นว่าอย่างไร
  ครูที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นใกล้โรงเรียน
  ชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่น
  ผู้ที่ก่อตั้งเป็นเครือข่ายวิชาการในท้องถิ่น
  ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในท้องถิ่น
3. ครูสมศรี ต้องการจะสอนให้นักเรียนในห้องเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท่านคิดว่าควรจะใช้วิธีการสอนใดจะเหมาะสมที่สุด
  ทดลอง
  บรรยาย
  สาธิต
  บทบาทสมมุติ
4. ลำดับการคำนวณข้อใดกล่าวถูกต้อง
  การคำนวณที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บจะมีการกระทำเป็นลำดับแรก
  เครื่องหมาย * / Div mod มีลำดับการคำนวณก่อนเครื่องหมายบวก
  การคำนวณที่มีเครื่องหมายเท่ากันอยู่ด้วยกัน จะคำนวณจากทางซ้ายไปทางขวาตามลำดับ
  ถูกทุกข้อ
5. การจัดตั้งหรือยุบกระทรวงทบวงกรมโดย
  พระราชบัญญัติ
  พระราชกฤษฎีกา
  พระราชกำหนด
  กฎกระทรวง
6. ใครบ้างต่อไปนี้มีสิทธิยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
  ผู้ที่เป็นครูและเป็นสมาชิกคุรุสภา
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาด้านครุศาสตร์
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน
  WINDOWS
  MS WORD
  MS EXCEL
  ACD Systems
8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ในการบริหารราชการแผ่นดินต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
  การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  หลักการบริหารราชการแผ่นดินให้ยึด 10 ประการ
  ถูกทุกข้อ
9. เด็กต่างด้าวหรือชนกลุ่มน้อยกลุ่มใดที่รัฐบาลไม่กำหนดหลักเกณฑ์อนุญาตให้เรียนในระดับประถมถึงอุดมศึกษา
  เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
  บุตรชาวเขา ชาวเล
  เนปาลอพยพ
  บุตรทหารจีนคณะชาติ
10. การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มที่ 3 ซึ่งประเมินการผ่านหรือไม่ผ่านวัดจากสิ่งใด
  เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
  ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้
  ผ่านคะแนนประเมินสมรรถภาพ
  ข้อ ก และ ข
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile