แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. โครงสร้างและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ แบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็น 3 หน่วย คือ
  หน่วยรับข้อมูล หน่วยควบคุม และหน่วยความจำ
  หน่วยรับข้อมูล หน่วยควบคุม และหน่วยความจำสำรอง
  หน่วยรับข้อมูล หน่วยความจำสำรอง และหน่วยแสดงผล
  หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล
2. หากคุณครูต้องการให้นักเรียนสามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้ จะใช้วิธีการวิจัยในข้อใด
  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
  จุดเน้นการจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  การจัดเวลาเรียนต่อสัปดาห์เน้นกลุ่มพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้
  ในแต่ละสัปดาห์จะต้องออกแบบตารางเรียนครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม
  ครูควรสอนให้ความรู้แก่นักเรียนในเวลาเรียนปกติหากจำเป็นสอนพิเศาที่มีโครงการรองรับได้
4. สิ่งที่ทำให้มองเห็นภาพ องค์ประกอบของกิจกรรมหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดแนว
  Mind Mapping
  Jigsaw
  Expert group
  Home group
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มใดต้องจัดในชั่วโมงสุดท้ายของวัน
  กลุ่มพื้นฐานทางวิชาการและจำเป็นต่อการเรียนรู้
  กลุ่มพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและความถนัด
  ถูกทุกข้อ
6. จุดมุ่งหมายสำคัญของการให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน ครอบครัว ท้องถิ่น ร่วมพัฒนาการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือข้อใด
  ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
  ชุมชนมีการแสวงหาความรู้ภายในชุมชน
  พัฒนาชุมชนตามสภาพปัญหาความต้องการ
  ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
7. องค์กรวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เป็นองค์กรภายใต้การบริหารของ ข้อใด
  กระทรวงศึกษาธิการ
  องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
  สภาวิชาชีพ
  องค์กรอิสระ
8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใด
  พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และแก้ไขเพิ่มเติม
  ถูกทุกข้อ
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดให้มีวุฒสภาประกอบสมาชิกกี่คนและให้ได้มาด้วยวิธีการใด
  200 คน จากการเลือกตั้ง
  200 คนจากการแต่งตั้ง
  400 คนจากการเลือกตั้ง
  400 คนจากการแต่งตั้ง
10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ในการบริหารราชการแผ่นดินต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
  การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  หลักการบริหารราชการแผ่นดินให้ยึด 10 ประการ
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile