แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การตรวจสอบสมมติฐานที่ใช้กันมากที่สุดในทางวิทยาศาสตร์คืออะไร
  การสังเกต
  การค้นคว้าจากตำรา
  การทดลอง
  การปรึกษาหารือระหว่างนักวิทยาศาสตร์
2. ในการตั้งปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ต้องยึดอะไรเป็นหลัก
  ทฤษฎี
  สมมติฐาน
  ข้อเท็จจริง
  การทดลอง
3. สัตว์จำพวกแมลง (มด,ยุง,ปลวก,...)อาจแบ่งลำตัวออกได้กี่ส่วน ส่วนใดที่ใหญ่ที่สุด และมีกี่ขา
  3 , อก , 6
  3 , ท้อง , 6
  2 , ท้อง , 8
  2 , อก , 6
4. ถ้ากำหนดตัวเลขต่อไปนี้แทนขั้นตอยของการศึกษาวิทยาศาสตร์1 = การตั้งสมมติฐาน2 = การสังเกตและการตั้งปัญหา3 = การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป4 = การทดลองข้อใดแสดงลำดับขั้นตอนของการศึกษาอย่างถูกต้อง
  1 2 3 4
  4 2 1 3
  2 4 1 3
  2 1 4 3
5. เมื่อผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมติฐานจะทำอย่างไร
  ทดลองซ้ำ
  ตรวจสอบสมมติฐานข้อต่อไป
  สรุปผลและให้เหตุผลประกอบ
  หาข้อผิดพลาดแล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูล
6. ในการออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต้องยึดอะไรเป็นหลัก
  ปัญหา
  ข้อเท็จจริง
  การทดลอง
  สมมติฐาน
7. วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร
  ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
  การแสวงหาความรู้ทั้งหลายอย่างมีขั้นตอนและระเบียบแบบแผน
  ศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนหลักแห่งเหตุและผล สามารถตรวจสอบได้
  ถูกต้องทุกข้อ
8. ข้อใดแสดงความหมายของสมมติฐาน
  ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ว่าถูกต้องแล้ว
  คำตอบของปัญหาที่อาจเป็นไปได้
  คำอธิบายปัญหาที่ยอมรับแล้วว่าถูกต้อง
  ความจริงที่ตรวจสอบโดยการทดลองแล้ว
9. วิทยาศาสตร์ อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามข้อใด
  ศาสตร์กับศิลปะ
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  ไม่มีข้อถูก
10. นักวิทยาศาสตร์คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเช่นไร
  ศึกษาหาความรู้จากการทดลองเพื่อให้ได้ข้อสรุปและกฎเกณฑ์
  ใช้ข้อสรุปและกฎเกณฑ์มาอธิบายปรากฎการณ์และเรื่องราวต่างๆ
  อธิบายปรากฎการณ์และเรื่องราวต่างๆได้ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
  ถูกหมดทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document