แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เปลวเทียนไขแบ่งออกได้กี่ชั้น
  2 ชั้น
  3 ชั้น
  4 ชั้น
  5 ชั้น
2. กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ มีลักษณะสำคัญคืออะไร
  เปลี่ยนแปลงตามเวลา
  คนส่วนมากยอมรับ
  เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์
  สามารถตรวจสอบได้
3. เมื่อผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมติฐานจะทำอย่างไร
  ทดลองซ้ำ
  ตรวจสอบสมมติฐานข้อต่อไป
  สรุปผลและให้เหตุผลประกอบ
  หาข้อผิดพลาดแล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูล
4. นักวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองเพื่ออะไร
  ตรวจสอบปัญหา
  สนับสนุนสมมติฐาน
  ตรวจสอบแนวคิดแก้ปัญหา
  สนับสนุนทฤษฎี
5. ในการออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต้องยึดอะไรเป็นหลัก
  ปัญหา
  ข้อเท็จจริง
  การทดลอง
  สมมติฐาน
6. นักวิทยาศาสตร์คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเช่นไร
  ศึกษาหาความรู้จากการทดลองเพื่อให้ได้ข้อสรุปและกฎเกณฑ์
  ใช้ข้อสรุปและกฎเกณฑ์มาอธิบายปรากฎการณ์และเรื่องราวต่างๆ
  อธิบายปรากฎการณ์และเรื่องราวต่างๆได้ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
  ถูกหมดทุกข้อ
7. นักเรียนอาจเทียบเวลาการแกว่งของชิงช้ากับข้อใด
  การเต้นของชีพจร
  จังหวะหายใจเข้า-ออก
  การนับอย่างช้าๆ
  ข้อ 1 และ 3
8. นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ทำงานลักษณะใด
  รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ
  แสวงหาความรู้ใหม่
  ค้นคิดอาวุธใหม่
  ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ
9. นักวิทยาศาสตร์ท่านใด นับว่าเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  ไมเคิล ฟาราเดย์
  อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
  เซอร์ไอแซก นิวตัน
  โทมัส อัลวา เอดิสัน
10. การตรวจสอบสมมติฐานที่ใช้กันมากที่สุดในทางวิทยาศาสตร์คืออะไร
  การสังเกต
  การค้นคว้าจากตำรา
  การทดลอง
  การปรึกษาหารือระหว่างนักวิทยาศาสตร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713