แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร
  ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
  การแสวงหาความรู้ทั้งหลายอย่างมีขั้นตอนและระเบียบแบบแผน
  ศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนหลักแห่งเหตุและผล สามารถตรวจสอบได้
  ถูกต้องทุกข้อ
2. วิทยาศาสตร์ อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามข้อใด
  ศาสตร์กับศิลปะ
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  ไม่มีข้อถูก
3. สมมติฐานต่างจากการคาดเดาอย่างไร
  มุ่งสร้างปัญหา
  มุ่งตอบคำถาม
  มีพื้นฐานจากเหตุผล
  มีพื้นฐานจากสามัญสำนึก
4. ในการตั้งปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ต้องยึดอะไรเป็นหลัก
  ทฤษฎี
  สมมติฐาน
  ข้อเท็จจริง
  การทดลอง
5. นักวิทยาศาสตร์ท่านใด นับว่าเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  ไมเคิล ฟาราเดย์
  อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
  เซอร์ไอแซก นิวตัน
  โทมัส อัลวา เอดิสัน
6. สัตว์จำพวกแมลง (มด,ยุง,ปลวก,...)อาจแบ่งลำตัวออกได้กี่ส่วน ส่วนใดที่ใหญ่ที่สุด และมีกี่ขา
  3 , อก , 6
  3 , ท้อง , 6
  2 , ท้อง , 8
  2 , อก , 6
7. การสังเกตทำให้เกิดอะไรขึ้นเป็นอันดับแรก
  ข้อสงสัยหรือปัญหา
  การตั้งสมมติฐาน
  ความเข้าใจในสิ่งที่ได้จากการสังเกต
  ข้อสรุปที่เป็นคำตอบ
8. เปลวเทียนไขแบ่งออกได้กี่ชั้น
  2 ชั้น
  3 ชั้น
  4 ชั้น
  5 ชั้น
9. กลุ่มบุคคลที่จัดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ได้แก่บุคคลในข้อใด
  แพทย์ เกษตรกร วิศวกร
  นักฟิสิกส์ นักเคมี นักชีววิทยา
  เภสัชกร อุตสาหกร ครู-อาจารย์
  นักฟิสิกส์ ครู-อาจารย์ พยาบาล
10. ถ้ากำหนดตัวเลขต่อไปนี้แทนขั้นตอยของการศึกษาวิทยาศาสตร์1 = การตั้งสมมติฐาน2 = การสังเกตและการตั้งปัญหา3 = การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป4 = การทดลองข้อใดแสดงลำดับขั้นตอนของการศึกษาอย่างถูกต้อง
  1 2 3 4
  4 2 1 3
  2 4 1 3
  2 1 4 3
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document