แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สมมติฐานจะเปลี่ยนมาเป็นทฤษฎีได้ต่อเมื่อ
  สมมติฐานนั้นมีผู้ยอมรับมากมาย
  มีการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานนั้นแล้ว
  มีข้อมูลที่รวบรวมมาจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคน
  มีการตรวจสอบสมมติฐานแล้วหลายครั้งหลายหนและนำไปใช้อธิบายข้อเท็จจริงอันอื่นที่คล้ายกันได้
2. วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร
  ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
  การแสวงหาความรู้ทั้งหลายอย่างมีขั้นตอนและระเบียบแบบแผน
  ศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนหลักแห่งเหตุและผล สามารถตรวจสอบได้
  ถูกต้องทุกข้อ
3. ถ้ากำหนดตัวเลขต่อไปนี้แทนขั้นตอยของการศึกษาวิทยาศาสตร์1 = การตั้งสมมติฐาน2 = การสังเกตและการตั้งปัญหา3 = การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป4 = การทดลองข้อใดแสดงลำดับขั้นตอนของการศึกษาอย่างถูกต้อง
  1 2 3 4
  4 2 1 3
  2 4 1 3
  2 1 4 3
4. ในการตั้งปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ต้องยึดอะไรเป็นหลัก
  ทฤษฎี
  สมมติฐาน
  ข้อเท็จจริง
  การทดลอง
5. ในการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ ต้องยึดอะไรเป็นหลักโดยตรง
  ปัญหา
  ข้อเท็จจริง
  ข้อมูล
  การทดลอง
6. เมื่อผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมติฐานจะทำอย่างไร
  ทดลองซ้ำ
  ตรวจสอบสมมติฐานข้อต่อไป
  สรุปผลและให้เหตุผลประกอบ
  หาข้อผิดพลาดแล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูล
7. การสังเกตทำให้เกิดอะไรขึ้นเป็นอันดับแรก
  ข้อสงสัยหรือปัญหา
  การตั้งสมมติฐาน
  ความเข้าใจในสิ่งที่ได้จากการสังเกต
  ข้อสรุปที่เป็นคำตอบ
8. นักวิทยาศาสตร์คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเช่นไร
  ศึกษาหาความรู้จากการทดลองเพื่อให้ได้ข้อสรุปและกฎเกณฑ์
  ใช้ข้อสรุปและกฎเกณฑ์มาอธิบายปรากฎการณ์และเรื่องราวต่างๆ
  อธิบายปรากฎการณ์และเรื่องราวต่างๆได้ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
  ถูกหมดทุกข้อ
9. การที่นักวิทยาศาสตร์รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็เพื่อ
  ทราบปัญหาที่ต้องศึกษาอย่างถ่องแท้
  รวบรวมข้อมูลให้ได้มากขึ้น
  เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้อื่น
  เกิดความคิดกว้างขวางยิ่งขึ้น
10. การตรวจสอบสมมติฐานที่ใช้กันมากที่สุดในทางวิทยาศาสตร์คืออะไร
  การสังเกต
  การค้นคว้าจากตำรา
  การทดลอง
  การปรึกษาหารือระหว่างนักวิทยาศาสตร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713