วิชาวิทยาศาสตร์ม.1 ชุดที่32
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เมื่อนำน้ำเกลืออิ่มตัวที่อุณหภูมิสูงมาทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงที่อุณหภูมิห้อง จะเกิดผลอย่างไร
  น้ำเกลือมีสภาพเป็นของเหลวมากขึ้น
  น้ำเกลือเป็นของแข็ง
  เกิดการละลายของเกลือมากขึ้น
  เกลือส่วนหนึ่งจะแยกตัวออกจากน้ำเกลือ
2. การกระทำข้อใดไม่เกิดผลึก
  เตรียมสารสารละลายจุนสีอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส แล้วตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
  นำสารละลายอิ่มตัวของสารส้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ผสมกับสารละลายอิ่มตัวของสารส้มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
  รินน้ำปลาใส่ถ้วยแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์
  นำสารละลายจุนสีอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 10 องศาสเซลเซียส มาผสมกับสารละลายจุนสีอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
3. ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการตอบคำถามข้อ 4. - 7. สาร A หนัก 15 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร B หนัก 10 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร C หนัก 25 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร D หนัก 10 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตรจากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  สาร A มีความเข้มข้นร้อยละ 3.61
  สาร B มีความเข้มข้นร้อยละ 4.50
  สาร C มีความเข้มข้นร้อยละ 2.50
  สาร D มีความเข้มข้นร้อยละ 20
4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
  จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวในสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกลาง
  ใช้บ่งชี้ปฏิกิริยาเคมีได้
  ใช้ทดสอบว่าสารนั้นเป็นกรดหรือเบส
  ใช้ตัดสินว่ามีความเป็นกรดเบสมากหรือน้อย
5. เครื่องดื่มชนิดมีความเป็นกรดน้อยที่สุด
  นมถั่วเหลือง
  ไวน์ข้าวเหนียว
  นมเปรี้ยว
  น้ำสับปะรด
6. สารในข้อใดต่อไปนี้ ถ้านำไประเหยแห้งจะไม่พบสารใดเหลืออยู่เลย
  น้ำมันพืช
  น้ำเกลือ
  น้ำโซดา
  น้ำปลา
7. การเปลี่ยนแปลงใดเป็นการเปลี่ยนสถานะแบบดูดพลังงาน
  ไอศกรีมที่กำลังละลาย
  บุหรี่ที่ถูกดูดจนแดงวาบ
  ทอดไข่ดาว
  แอลกอฮอล์ที่กำลังระเหยบนผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา
8. ข้อใดจัดเป็นสารละลาย
  นมถั่วเหลือง
  เต้าเจี้ยว
  อากาศ
  น้ำส้มสายชู
9. ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการตอบคำถามข้อ 4. - 7. สาร A หนัก 15 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร B หนัก 10 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร C หนัก 25 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร D หนัก 10 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตรสารใดมีความเข้มข้นมากที่สุด
  สาร A
  สาร B
  สาร C
  สาร D
10. กรด-เบสที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เป็นสารพวกใด
  สารเนื้อผสมประเภทสารละลาย
  สารเนื้อเดียวประเภทสารประกอบ
  สารเนื้อเดียวประเภทสารละลาย
  สารเนื้อเดียวประเภทธาตุ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713