วิชาวิทยาศาสตร์ม.1 ชุดที่32
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการตอบคำถามข้อ 4. - 7. สาร A หนัก 15 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร B หนัก 10 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร C หนัก 25 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร D หนัก 10 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตรสารชนิดใดมีความเข้มข้น 20 กรัม / 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  สาร A
  สาร B
  สาร C
  สาร D
2. ถ้านักเรียนไม่มีกระดาษลิตมัส นักเรียนสามารถทำกระดาษขึ้นเองโดยใช้สีอะไร
  สีจากดอกไม้
  สีผสมอาหาร
  สีทาบ้าน
  สีย้อมผ้า
3. ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการตอบคำถามข้อ 4. - 7. สาร A หนัก 15 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร B หนัก 10 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร C หนัก 25 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร D หนัก 10 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตรสารใดมีความเข้มข้นมากที่สุด
  สาร A
  สาร B
  สาร C
  สาร D
4. สารในข้อใดต่อไปนี้ ถ้านำไประเหยแห้งจะไม่พบสารใดเหลืออยู่เลย
  น้ำมันพืช
  น้ำเกลือ
  น้ำโซดา
  น้ำปลา
5. ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการตอบคำถามข้อ 4. - 7. สาร A หนัก 15 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร B หนัก 10 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร C หนัก 25 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาร D หนัก 10 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตรสารชนิดใดที่มีความสามารถในการละลายได้น้อยที่สุด
  สาร A
  สาร B
  สาร C
  สาร D
6. การเปลี่ยนแปลงใดเป็นการเปลี่ยนสถานะแบบดูดพลังงาน
  ไอศกรีมที่กำลังละลาย
  บุหรี่ที่ถูกดูดจนแดงวาบ
  ทอดไข่ดาว
  แอลกอฮอล์ที่กำลังระเหยบนผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา
7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
  จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวในสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกลาง
  ใช้บ่งชี้ปฏิกิริยาเคมีได้
  ใช้ทดสอบว่าสารนั้นเป็นกรดหรือเบส
  ใช้ตัดสินว่ามีความเป็นกรดเบสมากหรือน้อย
8. ข้อใดเป็นสมบัติของกรด
  กัดกร่อนโลหะเกิดแก๊สไฮโดรเจน
  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน
  ไม่กัดกร่อนหินปูน
  มีรสฝาด
9. เมื่อนำน้ำเกลืออิ่มตัวที่อุณหภูมิสูงมาทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงที่อุณหภูมิห้อง จะเกิดผลอย่างไร
  น้ำเกลือมีสภาพเป็นของเหลวมากขึ้น
  น้ำเกลือเป็นของแข็ง
  เกิดการละลายของเกลือมากขึ้น
  เกลือส่วนหนึ่งจะแยกตัวออกจากน้ำเกลือ
10. เครื่องดื่มชนิดมีความเป็นกรดน้อยที่สุด
  นมถั่วเหลือง
  ไวน์ข้าวเหนียว
  นมเปรี้ยว
  น้ำสับปะรด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713