สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การใช้แรงงานเด็กอย่างทารุณเข้าข่ายความผิดข้อใดตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา
  ไม่เคารพศีลข้อปาณาติปาตา
  การเอารัดเอาเปรียบ
  ปราศจากมนุษยธรรม
  ไม่มีมโนธรรม
2. สถานภาพทางสังคมเป็นตัวบ่งชี้อะไรมากที่สุด
  ความเสมอภาค
  สิทธิและหน้าที่
  ภาระและความรับผิดชอบ
  อำนาจหน้าที่
3. การที่อดีตผู้นำเกาหลีใต้ถูกดำเนินคดีข้อหารับสินบน ข้อหากระทำการอันเป็นกบฎต่อประเทศชาติฯลฯเป็นการยืนยันถึงหลักการที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในข้อใดมากที่สุด
  หลักการควบคุม และจำกัดอำนาจรัฐ
  หลักนิติธรรม เพื่อความเสมอภาค
  หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
  หลักสิทธิเสรีภาพ
4. กลุ่มของบรรทัดฐานซึ่งสังคมได้กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกในสังคม รวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานและการดำรงอยู่ของสังคม คืออะไร
  โครงสร้างทางสังคม
  การจัดระเบียบทางสังคม
  สถาบันทางสังคม
  การควบคุมทางสังคม
5. โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร
  การที่จิตหลุดพ้นจากกิเลส
  ความหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้
  การได้เกิดในสวรรค์อันเป็นบรมสุข
  วิญญาณบริสุทธิ์ไม่เวียนว่ายตายเกิด
6. ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  สตรีมีสถานภาพสูงขึ้น
  เยาวชนมีความเป็นชาตินิยมมากขึ้น
  ผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างขวางขึ้น
  ประชาชนมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์น้อยลง
7. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของปัญหาสังคม
  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่
  คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบ
  เป็นสิ่งที่สามารถร่วมกันแก้ไขได้
  คนในสังคมรับรู้และต้องการแก้ไข
8. บรรทัดฐานในข้อใดที่แตกต่างไปจากข้ออื่น
  นายชาตรีนายธนาคารแห่งหนึ่งเปิดเผยยอดหนี้สินลูกค้าต่อสื่อมวลชน
  อาจารย์สมศักดิ์บอกสาเหตุการทำโทษเด็กหญิงสมศรีกับเพื่อนครู
  นายแพทย์ประสงค์ให้สัมภาษณ์ถึงรายชื่อผู้ป่วยโรคเอดส์ของโรงพยาบาล
  ทนายสมพงษ์เปิดเผยสำนวนการฟ้องของลูกความให้ทนายคู่ความอีกฝ่าย
9. ข้อใดมีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
  โครงสร้างสังคมประกอบด้วยผู้มีอำนาจตามลำดับชั้นทางสังคม
  โครงสร้างสังคมประกอบด้วยสายงานการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น
  โครงสร้างสังคมประกอบด้วยประชากรทุกเพศ ทุกวัยทุกอาชีพ
  โครงสร้างสังคมประกอบด้วยกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีการจัดระเบียบ มีสถานภาพ และบทบาทชัดเจน
10. สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแบบใด
  เจ้าขุนมูลนาย
  กระจายอำนาจ
  ไม่มีการแบ่งชนชั้น
  พหุวัฒนธรรม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713