กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
2. การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาและระยะเวลาในการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษานอกระบบ
  การศึกษาตลอดชีวิต
  การศึกษาตามอัธยาศัย
3. กระทรวงศึกษาธิการมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปของสภาคณะกรรมการกี่องค์กร
  3 องค์กร
  4 องค์กร
  5 องค์กร
  6 องค์กร
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
  การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้และทักษะด้านคณิตศาตร์และด้านภาษาโดยเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
  ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาในระบบ
  การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ถูกทุกข้อ
6. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ สพฐ.
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7. ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษาต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับใด
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อนุปริญญา
  ปริญญาตรี
8. การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
  2 รูปแบบ
  3 รูปแบบ
  4 รูปแบบ
  5 รูปแบบ
9. คณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนเท่าใด
  ไม่เกิน 3 คน
  ไม่น้อยกว่า 3 คน
  ไม่เกิน 5 คน
  ไม่น้อยกว่า 5 คน
10. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่าบุคลากรทางการศึกษา
  ครู
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ผู้บริหารการศึกษา
  ศึกษานิเทศก์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713