แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ เพื่อจุดมุ่งหมายใด ?
  เพื่อพัฒนาคนและสังคม
  ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
  ผู้เรียนมีคุณธรรมนาความรู้
  พัฒนาประเทศชาติ
2. ทำไมต้องมีการศึกษาตลอดชีวิต ?
  เพื่อให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข มีคุณธรรม จริยธรรม
  เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
  เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  ถูกทุกข้อ
3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ดำเนินการจัดการศึกษาตามข้อใด ?
  จัดการศึกษาตลอดชีวิต
  จัดการศึกษาและบริหารการศึกษา
  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคือกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ?
  การถ่ายทอดความรู้
  การฝึกอบรมสืบสานทางวัฒนธรรม
  การสร้างองค์ความรู้
  ถูกทุกข้อ
5. การศึกษาตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ เป็นไปตามข้อใด ?
  เกิดจากการผสมผสาน การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษาที่มีการทำวิจัยต่อเนื่อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  การศึกษาที่มีรูปแบบต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด แม้จะเรียนจบแล้วก็ตาม
  การศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอยู่เวลา
6. การศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ คือข้อใด ?
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  การศึกษาต่ำกว่าปริญญา
  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
  การศึกษาระดับชั้น ม. ๖
7. คือข้อใดคือ สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ หรื อ พ.ร.บ ระเบียบ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ ?
  แหล่งเรียนรู้ตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
8. สถานศึกษาตามพ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ตามข้อใด ?
  จัดการศึกษ
  บริหารการศึกษา
  จัดการศึกษา และ บริหารการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดคือมาตรฐานการศึกษา ?
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐาน
  ข้อกำหนดตัวชี้วัด มาตรฐาน คุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
  กฎเกณฑ์ตัวชี้วัด มาตรฐาน คุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
  การตรวจสอบ กฎเกณฑ์ตัวชี้วัด มาตรฐาน คุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
10. ข้อใดคือ สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒?
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยงานการศึกษา
  โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย
  หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุในการจัดการศึกษา
  ทุกข้อเป็นสถานศึกษาตาม พ.ร.บ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document