แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ คือข้อใด ?
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  การศึกษาต่ำกว่าปริญญา
  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
  การศึกษาระดับชั้น ม. ๖
2. สถานศึกษาตามพ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ตามข้อใด ?
  จัดการศึกษ
  บริหารการศึกษา
  จัดการศึกษา และ บริหารการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
3. การศึกษาตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ เป็นไปตามข้อใด ?
  เกิดจากการผสมผสาน การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษาที่มีการทำวิจัยต่อเนื่อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  การศึกษาที่มีรูปแบบต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด แม้จะเรียนจบแล้วก็ตาม
  การศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอยู่เวลา
4. ข้อใดคือกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ?
  การถ่ายทอดความรู้
  การฝึกอบรมสืบสานทางวัฒนธรรม
  การสร้างองค์ความรู้
  ถูกทุกข้อ
5. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ดำเนินการจัดการศึกษาตามข้อใด ?
  จัดการศึกษาตลอดชีวิต
  จัดการศึกษาและบริหารการศึกษา
  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ถูกทุกข้อ
6. ทำไมต้องมีการศึกษาตลอดชีวิต ?
  เพื่อให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข มีคุณธรรม จริยธรรม
  เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
  เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  ถูกทุกข้อ
7. การศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ เพื่อจุดมุ่งหมายใด ?
  เพื่อพัฒนาคนและสังคม
  ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
  ผู้เรียนมีคุณธรรมนาความรู้
  พัฒนาประเทศชาติ
8. ข้อใดคือ สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒?
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยงานการศึกษา
  โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย
  หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุในการจัดการศึกษา
  ทุกข้อเป็นสถานศึกษาตาม พ.ร.บ
9. ข้อใดคือมาตรฐานการศึกษา ?
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐาน
  ข้อกำหนดตัวชี้วัด มาตรฐาน คุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
  กฎเกณฑ์ตัวชี้วัด มาตรฐาน คุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
  การตรวจสอบ กฎเกณฑ์ตัวชี้วัด มาตรฐาน คุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
10. คือข้อใดคือ สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ หรื อ พ.ร.บ ระเบียบ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ ?
  แหล่งเรียนรู้ตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713