สอบภาษาไทย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. พฤติกรรมที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด
  อรุณโรจน์มาโรงเรียนสาย แต่มาทุกวัน
  อรุณรดน้ำต้นไม้ในชั่วโมงภาษาไทย
  อรุณีเก็บขยะในถังขยะในห้องเรียนนำไปขาย
  อรุโณทัยขยันอ่านหนังสือในเวลาที่ครูสอน
2. ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
  จระเข้ เจียระนัย จันทน์กะพ้อ
  จัดสรร สร้างสรรค์ เสกสรร
  จักรวรรดิ โจษจัน จตุสดมภ์
  เจตจำนง เจตนารม จินตนาการ
3. ข้อใดใช้สรรพนามได้เหมาะสมที่สุด
  นายกรัฐมนตรีออกตรวจพื้นที่
  นายกรัฐมนตรีเขากำลังให้การช่วยเหลือประชาชน
  นายกรัฐมนตรีเขาไม่อยู่ไปราชการ
  นายกรัฐมนตรีท่านกำลังประชุม
4. “หลวงตาเทศน์เรื่องการประหยัด พ่อเห็นว่า.........จึงนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน”จากข้อความนี้ ควรเติมคำในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  ได้ฟัง
  ฟังได้
  ฟังขึ้น
  ฟังออก
5. “จะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดฝัก” ตรงกับสำนวนในข้อใด
  คมในฝัก
  ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
  ไม่มีใครแก่เกินเรียน
  อย่าริรักในวัยเรียน
6. พฤติกรรมใดแสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติเพื่อน
  อรอนงค์เป็นที่ชอบพอของเพื่อน ๆ
  สุวรรณชัยยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อน
  ลีลาวดีทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จทุกครั้ง
  โรจน์ช่วยเพื่อนทำเวรทำความสะอาดห้องเรียน
7. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง
  หากนกกาบินมาจับหลังคาบ้าน เป็นลางบอกว่าจะเกิดเหตุร้าย
  ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง
  จังหวัดชลบุรีมีภูมิประเทศติดทะเล
  ต้นไม้นอกจากจะให้ความร่มเย็นแล้วยังช่วยป้องกันลมได้อีกด้วย
8. “เมื่อเกิดบาดแผล ควรล้างบาดแผลนั้นด้วยน้ำสะอาดก่อนหลังจากนั้นจึงใช้แอลกอฮอล์เช็ดล้างอีกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วปิดด้วยปลาสเตอร์ปิดแผลลีกครั้งหนึ่ง”ข้อความข้างต้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
  สั่งสอน
  ตักเตือน
  แนะนำ
  อธิบาย
9. อธิป + บดี รวมกันเป็นคำสนธิได้อย่างไร
  อธิปดี
  อธิบดี
  บดีธิป
  ธิปบดี
10. “โวหาร หมายถึง ชั้นเชิง สำนวน หรือท่วงทำนองการแต่งหนังสือให้ผู้อ่านเข้าใจมีความรู้สึกคล้อยตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียน”จากข้อความข้างตัน ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร
  เชิญชวน
  นำเสนอ
  ตักเตือน
  อธิบาย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713