สอบภาษาไทย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ถ้าเดี่ยวต้องการความรู้ทางวิชาการ ควรเลือกอ่านสื่อสารสนเทศประเภทใด
  นิทาน
  วรรณคดี
  อินเทอร์เน็ต
  บทเรียนสำเร็จรูป
2. “เมื่อเกิดบาดแผล ควรล้างบาดแผลนั้นด้วยน้ำสะอาดก่อนหลังจากนั้นจึงใช้แอลกอฮอล์เช็ดล้างอีกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วปิดด้วยปลาสเตอร์ปิดแผลลีกครั้งหนึ่ง”ข้อความข้างต้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
  สั่งสอน
  ตักเตือน
  แนะนำ
  อธิบาย
3. พฤติกรรมใดแสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติเพื่อน
  อรอนงค์เป็นที่ชอบพอของเพื่อน ๆ
  สุวรรณชัยยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อน
  ลีลาวดีทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จทุกครั้ง
  โรจน์ช่วยเพื่อนทำเวรทำความสะอาดห้องเรียน
4. “ข้าวเหนียวที่ผัดกับกะทิ ใส่เกลือ น้ำตาล ห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อนหรือใบเตยไว้หางยาว แล้วต้มให้สุก นิยมใช้ในเทศกาลวันออกพรรษา”จากข้อความข้างต้น นักเรียนคิดว่าเป็นอาหารชนิดใด
  ขนมเข่ง
  ขนมต้ม
  ข้าวต้มผัด
  ข้าวต้มลูกโยน
5. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง
  หากนกกาบินมาจับหลังคาบ้าน เป็นลางบอกว่าจะเกิดเหตุร้าย
  ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง
  จังหวัดชลบุรีมีภูมิประเทศติดทะเล
  ต้นไม้นอกจากจะให้ความร่มเย็นแล้วยังช่วยป้องกันลมได้อีกด้วย
6. อธิป + บดี รวมกันเป็นคำสนธิได้อย่างไร
  อธิปดี
  อธิบดี
  บดีธิป
  ธิปบดี
7. “จะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดฝัก” ตรงกับสำนวนในข้อใด
  คมในฝัก
  ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
  ไม่มีใครแก่เกินเรียน
  อย่าริรักในวัยเรียน
8. ข้อความในข้อ 3. ข้อเท็จจริงมีลักษณะอย่างไร
  เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่พูดกัน
  มีคนพูดกันว่าเป็นเรื่องจริง
  เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้
  เป็นเรื่องที่มีหลักฐานอ้างอิงและเชื่อถือได้
9. ในการเขียนรายงาน ควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  ค้นคว้า
  ทบทวน
  การเตรียม
  เรียงลำดับ
10. พฤติกรรมที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด
  อรุณโรจน์มาโรงเรียนสาย แต่มาทุกวัน
  อรุณรดน้ำต้นไม้ในชั่วโมงภาษาไทย
  อรุณีเก็บขยะในถังขยะในห้องเรียนนำไปขาย
  อรุโณทัยขยันอ่านหนังสือในเวลาที่ครูสอน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document