วิชาวิทยาศาสตร์ม.1 ชุดที่29
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สินค้าในข้อใดจัดได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
  ผลิตจากต่างประเทศ
  มีราคาค่อนข้างสูง
  ผลิตโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง
  ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า
2. แก๊สในข้อใดที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ปล่อยออกมาแล้วทำให้เกิดฝนกรด
  แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  แก๊สไฮโดรคาร์บอน
  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
  แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์
3. น้ำสลัดมีสารใดเป็นอิมัลซิไฟเออร์
  น้ำตาล
  น้ำ
  ไข่แดง
  น้ำมันพืช
4. ในสารละลายทุกชนิดจะต้องประกอบไปด้วย
  ตัวทำละลายกับสารที่เป็นของเหลว
  ตัวทำละลายกับตัวถูกละลาย
  น้ำกับสารที่ละลายน้ำ
  ของเหลวกับสารที่เป็นสารละลายในของเหลว
5. ถ้าในสารละลายโซเดียมคลอไรด์มีปริมาตร 150 cm3 มีโซเดียมคอลไรด์อยู่ 30 g จงคำนวณหาค่าความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคอลไรด์
  15 g ต่อสารละลาย 100 cm3
  20 g ต่อสารละลาย 100 cm3
  25 g ต่อสารละลาย 100 cm3
  30 g ต่อสารละลาย 100 cm3
6. ระดับความเป็นกรดเพิ่มขึ้นค่า pH จะเป็นอย่างไร
  ค่า pH เพิ่มขึ้น
  ค่า pH คงที่
  ค่า pH เท่ากับ 7
  ค่า pH ลดลง
7. สารบริสุทธิ์ที่โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียว หมายถึงความหมายใด
  ธาตุ (Element)
  สารประกอบ (Compound)
  สารแขวนลอย (Suspension)
  สารคอลลอยด์ (Colloid)
8. ข้อใดกล่าวถูก
  กรดมีรสฝาด
  กรดมีรสเปรี้ยว
  น้ำมะนาวไม่ใช่กรด
  กรดเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน
9. สารละลาย NaCl เข้มข้นร้อยละ 10 มวลต่อมวล ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย NaCl มวล 150 กรัม จะต้องละลาย NaCl หนักกี่กรัม
  10 กรัม
  15 กรัม
  20 กรัม
  150 กรัม
10. ข้อใดไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างสารละลายกรดและเบสได้
  การละลายน้ำ
  ชิมรส
  ใช้กระดาษลิตมัส
  การกัดกร่อน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713