ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Have those three students______won scholarship to study in Oxford?
  Whom you talked about them
  you talked about
  you talked about them
  about them you talked
2. Greg should have lift the party an hour ago.- ,Yes, I keep telling him to go, _______. He stays anyway.
  Because
  but
  instead
  despite
3. By next October that couple _______.together for 25 years.
  have performed
  will be performing
  will have been performing
  will perform
4. Harrison has a good pitching record.Yes, but Mark has_______. Record on the whole team.
  the best
  the better
  the most good
  an even better
5. Lagos s the only city in Nigeria______there is a twenty-four storey building.
  Which
  in which
  in where
  who
6. This house is much nicer than the one next to it. ,I’ll bet the rent is______as that one.
  More
  three times as much
  much less
  like
7. By the end of this month she expects to_______six chapters.
  be written
  have written
  have wrote
  have been written.
8. The more you talk about the matter, _______
  the situation seen worse
  the worse the situation seems.
  the worse seems the situation
  the situation seems the worse
9. The jury is still out. The members_______the case.
  must still be discussing
  must discuss
  could still discuss
  may be discussed
10. My bitch, ______often bites the judges at important dog shows.
  whose temper is very uncertain
  who temper is very uncertain
  temper is very uncertain
  which temper is very uncertain
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713