แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ประเทศใดที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
  ลาว พม่า
  กัมพูชา มาเลเซีย
  สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
  เวียดนาม อินโดนีเซีย
2. นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากการศึกษาพุทธประวัติ
  เป็นแบบอย่างการทำความดี
  ได้รับความรู้เรื่องพุทธประวัติ
  ถ่ายทอดพุทธประวัติได้ถูกต้องทุกขั้นตอน
  ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
3. พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งกัมพูชาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลายด้านยกเว้นข้อใด
  ทรงสร้างนครธม
  ทรงสร้างพระพุทธรูปชัยพุทธมหานาถ
  ส่งพระราชโอรสไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกา
  ตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมในกรุงพนมเปญ
4. การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามได้รับอิทธิพลจากประเทศใด
  จีน
  อินเดีย
  ศรีลังกา
  กัมพูชา
5. พระเจ้าอโศกมหาราชมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร
  สนับสนุนให้ผู้ชายอินเดียออกบวช
  ส่งเสริมการแปลอรรถกถาพระไตรปิฎก
  เป็นองค์ประธานในการสังคายนาพระไตรปิฎก
  ส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ
6. ลักษณะนิสัยชอบสงสารคนอื่น เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของคนไทยนั้นสืบเนื่องมาจากหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องใด
  อิทธิบาท ๔
  พรหมวิหาร ๔
  อุบาสกธรรม ๕
  กุศลธรรมบถ ๑๐
7. เหตุใดพระพุทธศาสนาในพม่าจึงเสื่อมลงเมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
  อังกฤษทำลายพระพุทธศาสนา
  ชาวพม่าเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์
  ชาวพม่าหันไปนับถือคริสต์ศาสนา
  สถาบันกษัตริย์ถูกโค่นล้ม จึงขาดผู้ทำนุบำรุงพระศาสนา
8. พระพุทธศาสนาเริ่มต้นเผยแผ่เข้าสู่ประเทศลาวในสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
  พระเจ้าฟ้างุ้ม
  พระเจ้าศรีจุลราช
  พระเจ้าสามแสนไทย
  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
9. ศาสนาอิสลามได้กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซียได้อย่างไร
  ชาวมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามตามอย่างชาวอินโดนีเซีย
  สุลต่านของมาเลเซียได้สั่งให้ราษฎรหันมานับถือศาสนาอิสลาม
  แต่เดิมประชาชนได้นับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว
  พ่อค้าชาวอาหรับได้ชักชวนให้ชาวมาเลเซียหันมานับถือศาสนาอิสลามได้สำเร็จ
10. ข้อความที่กล่าวว่า “ประเพณีไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนไทยในข้อใด
  ความเมตตากรุณา
  ความอ่อนน้อมถ่อมตน
  ความใจกว้าง ไม่เห็นแก่ตัว
  ความเป็นคนไม่ยึดมั่นเกินไป
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713