แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ดาราศาสตร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. จากการค้นพบซากบรรพชีวินเฟิ ร์ นกลอส โ ซพเทริส สัตว์เลื้อยคลานมีโซซอรัสกระจายอยู่ในทวีปต่างๆ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานขึ้น ข้อใดที่มี สมมติฐานสอดคล้องกับหลักฐานที่พบ
  แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา
  สัตว์และพืชมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษใกล้เคียง กัน
  แผ่นเปลือกโลกต่าง ๆ ในปัจจุบันและอดีตเป็น แผ่นเดียวกัน
  การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมีความสัมพันธ์กับ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. ข้อใดเป็นลักษณะพิเศษของชั้นฐานธรณีภาค
  มีสภาพเป็นพลาสติก ( plastic)
  มีสภาพยืดหยุ่น ( elastic)
  มีสภาพเป็นไดนามิก ( d ynamic)
  เป็นชั้นที่อยู่ใต้เนื้อโลกส่วนล่าง
3. ชั้นเนื้อโลกที่เป็นชั้นถัดลงมาจากชั้นเปลือกโลกมี ลักษณะสำคัญอย่างไร
  เป็นของเหลวหนืดร้อนหลอมเหลวอยู่ภายใน
  เป็นของแข็งที่มีความร้อนและความหนาแน่นสูงมาก
  เป็นของแข็งและของเหลวหนืดประกอบด้วยซิลิเกต ของเหล็ก
  มีอุณหภูมิสูงกว่าชั้นอื่น ๆ ท าให้สสารอยู่ในสภาพ ที่เป็นของเหลวร้อน
4. ข้อใดแสดงการเกิดเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้เคียงกับ แนวคิดของนักวิทยาศาสตร์มากที่สุด
  แผ่นอินเดียเลื่อนชนมุดดันลงใต้แผ่นยูเรเซียแล้วดัน ให้ลอยขึ้นจนเกิดเทือกเขา
  แผ่นอินเดียเลื่อนชนขอบแผ่นยูเรเซียแบบเฉือนท า ให้เกิดเทือกเขาเป็นแนวยาว
  แผ่นอินเดียเลื่อนชนขอบแผ่นยูเรเซียแบบเฉือนแล้ว มุดลงใต้ขอบเกิดเทือกเขา
  แผ่นอินเดียเลื่อนชนดันกับแผ่นยูเรเซียท าให้เกิด เทือกเขาตามแนวขอบแผ่นที่ชนกัน
5. ประเทศไทยตั้งอยู่บนแผ่นธรณีภาคใด
  แผ่นอินโดนีเซีย
  แผ่นอินเดีย
  แผ่นยูเรเซีย
  แผ่นฟิลิปปินส์
6. แนวแบ่งเขตโมโฮโรวิซิกหมายถึงข้อใด
  เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างชั้นเปลือกโลกกับชั้นเนื้อโลก
  เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างชั้นธรณีภาคกับชั้นฐานธรณีภาค
  เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างเปลือกโลกชั้นนอกกับเปลือกโลกชั้นใน
  เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างเปลือกโลกพื้นทวีปกับเปลือกโลกใต้มหาสมุทร
7. ารที่แผ่นเปลือกโลก ( 1) เคลื่อนที่เข้าชนแผ่นเปลือกโลก ( 2) และแผ่นเปลือกโลก (1) มุดตัวเข้าสู่ใต้แผ่ เปลือกโลก( 2) ข้อใดอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ถูกต้อง
  แผ่นเปลือกโลก (1) มีความหนาน้อยกว่าแผ่น เปลือกโลก (2)
  แผ่นเปลือกโลก ( 1) มีความหนามากกว่าแผ่นเปลือกโลก ( 2)
  แผ่นเปลือกโลก ( 1) เป็นแผ่นพื้นทวีปแผ่นเปลือก โลก ( 2) เป็นแผ่นพื้นมหาสมุทร
  ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง
8. เปลือกโลกมีส่วนประกอบตามข้อใดบ้าง
  แผ่นดินพื้นทวีปและใต้มหาสมุทร
  แผ่นดิน ภูเขา สันปันน้ำ แม่น้ำ มหาสมุทร ถ้ำ
  แผ่นดินส่วนที่อยู่ใต้ทะเล ซึ่งติดต่อกับแผ่นพื้นทวีป
  เปลือกโลกที่เป็นพื้นดินที่ประกอบด้วยซิลิกา อะลูมินา แมกนีเซียม
9. แนวคิดหรือสมมุติฐานที่ยอมรับเป็นทฤษฎีแล้วว่า ปัจจัยที่ท าให้เปลือกโลกเคลื่อนที่คือข้อใด
  การแผ่รังสีความร้อนภายใต้แก่นโลก
  วงจร การพาความร้อนในชั้นเนื้อโลก
  กระแสการนำความร้อนภายในชั้นธรณีภาค
  การเคลื่อนที่ของพลังงานความร้อนใต้ชั้นฐานธรณี ภาค
10. ประเทศใดไม่ได้ อยู่บนแผ่นธรณีภาคเดียวกัน
  ไทย
  จีน
  ฝรั่งเศส
  อินเดีย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document