แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. พระราชดำรัสในหลวง ร.9 พระราชทานไว้ในเรื่องความเป็นครูว่า เป็น”ครูบุพการี” นั้น ข้อใดไม่ใช่ “ครูบุพการี”
  ครูต้องเป็นผู้อุปการคุณก่อน
  ครูเป็นผู้ทำบุญคุณให้ศิษย์ก่อน
  ครูเป็นบุคคลที่ควรเคารพบูชา
  ครูเป็นผู้สอน อบรม บ่มนิสัย
2. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของสถานศึกษา
  สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน
  สถานพัฒนาเด็กเล็ก
  โรงเรียนและศูนย์การเรียน
  วัดและสถานพิธีกรรมทางศาสนา
3. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมระดับผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 11 ที่ประเทศใด
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
  มาเลเซีย
  ไทย
4. ถุงเท้า : รองเท้า => ? : ?
  เข็มขัด : กระเป๋า
  ช้อมส้อม : ตะเกียบ
  แว่นตา : นาฬิกา
  ตุ้มหู : แหวน
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 มีเป้าหมายลดความแตกต่างของเด็กอ่อน เก่งในวิชาใด
  ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
6. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินตามข้อใด
  ดีเยี่ยม ดีและผ่าน
  ดีเยี่ยม ดีและปรับปรุง
  ดีเยี่ยม ดีและพอใช้
  ผ่าน และไม่ ผ่าน
7. เมื่อร่างยุทธศาสตร์ คสช. ได้รับความเห็นชอบจาก สนช. แล้ว นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ภายในกี่วัน
  20 วัน
  30 วัน
  50วัน
  60 วัน
8. โครงการแกล้มลิง แก้ปัญหาเรื่องใด
  ดินเค็ม
  น้ำท่วม
  ฝนแล้ง
  ดินพังทลาย
9. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  เล่านิทาน
  การทดลอง/ปฏิบัติการ
  การศึกษานอกสถานที่
  การวาดภาพระบายสี
10. สีเขียวไม่ใช่สีเหลือง และสีเหลืองไม่ใช่สีส้ม ฉะนั้น
  สีเขียวไม่ใช่ไม่ใช่สีส้ม
  สีส้มไม่ใช่สีเขียว
  สีเขียวเย็นตากว่าสีเหลือง
  สรุปไม่ได้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile