แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ใครคือผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สถานศึกษา
2. บุคคลข้อใดในวันเลือกตั้งมีสิทธิเลือกตั้ง
  เป็นภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช
  อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
  ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
  ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
3. การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ เป็นการศึกษาในลักษณะใด
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษานอกระบบ
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษาภาคบังคับ
4. โรงละคร:นักแสดง ศาล: ?
  ผู้พิพากษา
  อาญา
  จำเลย
  คดีความ
5. เด็กชายวิเชียร ทองน้อย เกิดวันที่ 21 ธันวาคม 2548 จะต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในปีใด
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ข้อใดแตกต่างจากฉบับอื่นอย่างชัดเจน
  หมวด 7 รัฐสภา
  หมวด 8 คณะรัฐมนตรี
  หมวด 12 องค์กรอิสระ
  หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
7. ครูคนใดไม่เข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรง
  ครูพีติดยาเสพติด
  ครูกี้ล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษา
  ครูเดเล่นการพนันเป็นอาจิณ
  ครูเฟยซื้อของหน้า รร. ไม่จ่าย โดนฟ้องร้อง.
8. ข้อใดคือการประเมินผลระดับชาติ
  NT
  SAT
  GPA
  GAT
9. ผู้ใดกระทำอันเป็นเหตุมิให้เด็กได้เรียนในสถานศึกษาต้องระวางโทษตามข้อใด
  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 500 บาท
10. สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
  K F C
  K T C
  K P A
  K W A
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713