O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่3/2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำใดที่ไทยเรานำภาษาสเปนมาใช้แบบทับศัพท์
  เลหลัง
  บุฟเฟต์
  กะละมัง
  เปตอง
2. ข้อใดเป็นคำเขมรโดยการแผลงคำ
  สมเด็จ ไพร กระบือ
  เผด็จ บรรจุ บันได
  บันดาล กระดาน ตลบ
  กระจาย บรรจง สำราญ
3. คำสุภาพคู่ใดใช้ไม่ถูกต้อง
  ควรด้วย-สมควร
  ตากแดด-ผึ่งแดด
  ดอกขี้เหล็ก-ดอกเหล็ก
  ขนมขี้หนู-ขนมมูลหนู
4. E – Commerce คืออะไร
  การประชุมทางไกลของรัฐบาล
  เว็บไซต์สำหรับซื้อขายสินค้า
  การเลือกรายการชมโทรทัศน์
  เว็บไซต์สำหรับธนาคาร
5. Video Conference คืออะไร
  การประชุมทางไกลของรัฐบาล
  การบริการค้นและยืมหนังสือ
  การเลือกรายการชมโทรทัศน์
  การบริการห้องเรียนเสมือนจริง
6. E – Books คืออะไร
  ห้องสมุดเหมือนจริง
  ห้องเรียนเหมือนจริง
  หนังสืออีเล็กโทรนิกส์
  เว็บไซต์เพื่อค้นและยืมหนังสือ
7. ข้อใดใช้คำสุภาพไม่ถูกต้อง
  ใส่กรง-ขังกรง
  ใส่เรือ-ขึ้นเรือ
  ใส่บาตร-ตักบาตร
  ใส่รองเท้า-สวมรองเท้า
8. คำใดในภาษาวิทยาศาสตร์ที่มีความหมายคล้ายกับการย่อยอาหาร
  การสังเคราะห์แสง
  การออสโมซีส
  การย่อยสลาย
  คลอโรฟิลด์
9. “ในกรณีที่มีคนดูเพิ่มขึ้นเขาจะแสดงรอบต่อไป” จัดเป็นประโยคชนิดใด
  ประโยคความเดียว
  ประโยคความรวม
  ประโยคเงื่อนไข
  ประโยคความซ้อน
10. คำใดที่ไทยเรานำภาษาฝรั่งเศสมาใช้แบบทับศัพท์
  กาสิโน
  บาทหลวง
  กำมะลอ
  กงสุล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document