วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์จะต้องประมวลผลผ่านอุปกรณ์ใด
  แผ่นดีวีดี
  ฮาร์ดดิสก์
  เอ็กพลอเรอร์
  ไมโครโพรเซสเซอร์
2. ข้อใดกล่าวถึงการเผยแพร่สารสนเทศได้ถูกต้อง
  เป็นการหาจุดสำคัญของข้อมูลทั้งหมด
  เป็นการเปลี่ยนลักษณะของรูปแบบสารสนเทศ
  เป็นการนำสารสนเทศเดิมมาประมวลผลใหม่ให้ตรงต่อความต้องการ
  เป็นการนำสารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ
3. การประมวลผลข้อมูลวิธีใดมีความละเอียดและซับซ้อนมากที่สุด
  การจัดเก็บ
  การคำนวณ
  การจัดเรียงข้อมูล
  การแบ่งกลุ่มข้อมูล
4. การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาใดที่มีได้เพียงประการเดียว
  การวิเคราะห์ทรัพยากร
  การวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการ
  การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ต้องการ
  การวิเคราะห์ตัวแปรหรือผลกระทบในด้านต่าง ๆ
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ตัวแปรของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ควรวิเคราะห์จากสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา
  ไม่ควรใช้ผู้ประสบปัญหาในการวิเคราะห์
  ไม่ควรวิเคราะห์จากสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหา
  ควรวิเคราะห์จากสิ่งที่สามารถนำมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้
6. อีดีพีแตกต่างจากการประมวลผลทั่วไปอย่างไร
  ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประมวลผล
  ประมวลผลข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง
  นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผล
  ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง
7. ฮาร์ดแวร์หลักที่ใช้นำเสนอข้อมูลในคอมพิวเตอร์คือข้อใด
  เมาส์
  เครื่องพิมพ์
  จอคอมพิวเตอร์
  แอลซีดีโพรเจกเตอร์
8. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลด้วยการสรุปผล
  เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง
  เพื่อให้เกิดความกระชับได้ใจความ
  เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน
  เพื่อจัดระดับความคิดให้แก่ผู้ประมวลผล
9. ข้อใดไม่ใช่วิธีการรวบรวมข้อมูล
  การสัมภาษณ์
  การสังเกตการณ์
  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
  การรวบรวมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. ข้อใดหมายถึงกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เทคโนโลยีที่ใช้ส่งเสริมการทำงาน
  วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี
  ขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหาด้านการจัดการข้อมูล
  คอมพิวเตอร์ที่มีระบบการทำงานซับซ้อนกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713