ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ฟรีออน-12 (CCl2F2) เป็นแก๊สที่ใช้เป็นสารทำความเย็นในตู้เย็น ซึ่งเตรียมจากปฏิกิริยาต่อไปนี้   CCl4 + SbF3 → CCl2F2 + SbCl3 (สมการยังไม่ดุล)ถ้า CCl4 154 g ทำปฏิกิริยากับ SbF3 107.4 g จะเกิดฟรีออน-12 กี่กรัม
  73
  109
  121
  218
2. กำหนดให้E0, VA2+(aq) + 2e- → A(s)B+(aq) + e- → B(s)C3+(aq) + 3e- → C(s)D2+(aq) + 2e- → D(s)-2.70-1.70+1.50+1.75พิจารณาแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้   เซลล์ที่ 1 A(s) / A2+(aq) // B+(aq) / B(s)    เซลล์ที่ 2 C(s) / C3+(aq) // B+(aq) / B(s)    เซลล์ที่ 3 D(s) / D2+(aq) // C3+(aq) / C(s)    เซลล์ที่ 4 A(s) / A2+(aq) // D2+(aq) / D(s) เซลล์ใดจะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากแอโนดไปยังแคโทด
  เซลล์ที่ 1 และเซลล์ที่ 2
  เซลล์ที่ 2 และเซลล์ที่ 3
  เซลล์ที่ 3 และเซลล์ที่ 4
  เซลล์ที่ 1 และเซลล์ที่ 4
3. สารละลายในข้อใดมี pH สูงที่สุด
  BOH 0.02 mol dm-3, Kb ของ BOH = 5 × 10-7
  NH3 0.1 mol dm-3 250 cm3 ผสมกับ HCl 0.1 mol dm-3 5 cm3, Kb ของ NH3 = 2 × 10-5
  Na2SO4 2 g ในน้ำ 100 cm3, Kb ของ SO24 = 9.8 × 10-13
  NaCN 10-3 mol dm-3, Kb ของ CN- = 2.5 × 10-5
4. พิจารณาสมดุลของปฏิกิริยา A(aq) + B(aq) ⇌ C(aq) นำ A 1 mol และ B 2.5 mol ละลายในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรของสารละลายเป็น 0.5 dm3 เมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่ภาวะสมดุล พบว่าความเข้มข้นของ A เท่ากับ 1 mol dm-3 ถ้าทดลองใหม่โดยเริ่มจากการละลาย C 0.5 โมล ในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรสารละลายเป็น 0.25 dm3 เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล C มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
  0.54
  0.59
  1.41
  1.46
5. ภาชนะ A, B, C และ D ทำด้วยแก้วทนความดัน X, Y และ Z เป็นลิ้นปิด-เปิดระหว่างภาชนะ ในภาชนะ A และ B บรรจุแก๊ส N2 และ O2 ตามลำดับ ส่วนภาชนะ C และ D เป็นสุญญากาศข้อความใดถูกต้อง
  จำนวนโมเลกุลของแก๊ส N2 ในภาชนะ A เท่ากับจำนวนโมเลกุลของแก๊ส O2 ในภาชนะ B
  เมื่อเปิดลิ้น X ปล่อยให้แก๊ส O2 และ N2 ผสมกันที่อุณหภูมิ 27°C ความดัน 1 atm ที่ภาวะสมดุล จำนวนโมเลกุลของแก๊สในสองภาชนะจะเท่ากัน
  เมื่อเปิดลิ้น Z ที่อุณหภูมิ 27°C ความดันของแก๊สในภาชนะ C จะเพิ่มขึ้น ส่วนในภาชนะ B จะลดลง
  เปิดลิ้น Y และ Z ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ที่ภาวะสมดุลความหนาแน่นของแก๊สในภาชนะ D จะมากกว่า C
6. เมื่อจุ่มโลหะลงในสารละลายได้ผลตามตารางโลหะสารละลาย(1 M)ผลการทดลองPbCuSO4สีของสารละลายจางลงAlCuSO4สีของสารละลายจางลงAlPb(NO3)2มีโลหะเกาะที่ผิว AlCuAgNO3มีโลหะเกาะที่ผิว Cuการเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์ของไอออนของโลหะจากมากไปน้อย ข้อใดถูก
  Pb2+ > Al3+ > Cu2+ > Ag+
  Cu2+ > Pb2+ > Ag+ > Al3+
  Ag+ > Cu2+ > Pb2+ > Al3+
  Al3+ > Pb2+ > Cu2+ > Ag+
7. ณ อุณหภูมิหนึ่งปฏิกิริยา 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO2(g) มีค่าคงที่สมดุลเท่ากับ 100 ถ้าความเข้มข้นของช่อง SO2 และ SO3 ที่ภาวะสมดุลนี้มีค่าเท่ากัน ความเข้มข้นของ O2 ที่ภาวะสมดุลมีค่ากี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
  0.001
  0.005
  0.01
  0.02
8. ปรากฏการณ์ข้อใดที่คายพลังงาน
  ทาแอลกอฮอล์บริเวณผิวหนังแล้วรู้สึกเย็น
  เทไนโตรเจนเหลวบนพื้นเวทีเพื่อให้เกิดควันขาว
  ใส่เม็ดเกลือบนน้ำแข็งในถังทำไอศกรีมทำให้อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C
  การเกิดหยดน้ำเกาะที่กระจกด้านนอกห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศ
9. NH3(g) + O2(g) ⇌ NO2(g) + H2O(g) + พลังงาน (สมการยังไม่ดุล) ถ้านำแก๊ส NH3 และแก๊ส O2 มาทำปฏิกิริยากันแล้วปล่อยให้ระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล ข้อใดถูก
  เมื่อเพิ่มความดันจะไม่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ
  ถ้านำภาชนะที่ทำปฏิกิริยานี้ไปแช่ในน้ำแข็ง ระบบจะปรับตัวทำให้ปริมาณ NH3 และ O2 เพิ่มขึ้น
  การเพิ่มจำนวนโมเลกุลของ NH3 ระบบจะปรับตัวทำให้มีจำนวนโมเลกุลของ NO2 และ H2O มากขึ้น
  เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ จะไม่ทำให้ค่าคงที่สมดุลของระบบเปลี่ยนแปลง
10. การศึกษาปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ำโดยใช้ไฟฟ้า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้   2H2O(I) → 2H2(g) + O2(g)เนื่องจากน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดีจึงจำเป็นต้องเติมสารละลายอิเล็กโทรไลต์ลงไป ถ้ามีอิเล็กโทรไลต์ 4 ชนิด คือ Na2SO4, Na2S2O3, Na2S, NaI ควรเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์ตัวใดจึงจะเหมาะสมข้อใดถูก
  Na2SO4 เนื่องจาก SO42- ให้อิเล็กตรอนยากที่สุด
  Na2S2O3 เนื่องจาก S2O32- ถูกออกซิไดซ์ง่ายและให้ไอออนที่ช่วยนำไฟฟ้าได้
  Na2S เนื่องจาก S2- ถูกออกซิไดซ์ง่าย ให้กำมะถันซึ่งสามารถแยกออกได้ง่าย
  NaI เนื่องจาก I- เสียอิเล็กตรอนง่ายจึงช่วยให้อิเล็กโทรลิซิสเกิดง่ายขึ้น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document