ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ณ อุณหภูมิหนึ่งปฏิกิริยา 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO2(g) มีค่าคงที่สมดุลเท่ากับ 100 ถ้าความเข้มข้นของช่อง SO2 และ SO3 ที่ภาวะสมดุลนี้มีค่าเท่ากัน ความเข้มข้นของ O2 ที่ภาวะสมดุลมีค่ากี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
  0.001
  0.005
  0.01
  0.02
2. ภาชนะ A, B, C และ D ทำด้วยแก้วทนความดัน X, Y และ Z เป็นลิ้นปิด-เปิดระหว่างภาชนะ ในภาชนะ A และ B บรรจุแก๊ส N2 และ O2 ตามลำดับ ส่วนภาชนะ C และ D เป็นสุญญากาศข้อความใดถูกต้อง
  จำนวนโมเลกุลของแก๊ส N2 ในภาชนะ A เท่ากับจำนวนโมเลกุลของแก๊ส O2 ในภาชนะ B
  เมื่อเปิดลิ้น X ปล่อยให้แก๊ส O2 และ N2 ผสมกันที่อุณหภูมิ 27°C ความดัน 1 atm ที่ภาวะสมดุล จำนวนโมเลกุลของแก๊สในสองภาชนะจะเท่ากัน
  เมื่อเปิดลิ้น Z ที่อุณหภูมิ 27°C ความดันของแก๊สในภาชนะ C จะเพิ่มขึ้น ส่วนในภาชนะ B จะลดลง
  เปิดลิ้น Y และ Z ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ที่ภาวะสมดุลความหนาแน่นของแก๊สในภาชนะ D จะมากกว่า C
3. NH3(g) + O2(g) ⇌ NO2(g) + H2O(g) + พลังงาน (สมการยังไม่ดุล) ถ้านำแก๊ส NH3 และแก๊ส O2 มาทำปฏิกิริยากันแล้วปล่อยให้ระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล ข้อใดถูก
  เมื่อเพิ่มความดันจะไม่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ
  ถ้านำภาชนะที่ทำปฏิกิริยานี้ไปแช่ในน้ำแข็ง ระบบจะปรับตัวทำให้ปริมาณ NH3 และ O2 เพิ่มขึ้น
  การเพิ่มจำนวนโมเลกุลของ NH3 ระบบจะปรับตัวทำให้มีจำนวนโมเลกุลของ NO2 และ H2O มากขึ้น
  เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ จะไม่ทำให้ค่าคงที่สมดุลของระบบเปลี่ยนแปลง
4. กำหนดให้ไอโซโทปมวลอะตอมปริมาณไอโซโทป(ร้อยละ)1x1992x2110y102011y1180ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสาร x14y1
  สารนี้ 50 โมเลกุลมีมวลเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 x 10-20 g
  สารนี้ 0.3 mol หนัก 35 g
  มวลโมเลกุลของสารนี้เท่ากับ 125
  สารนี้มีธาตุ y อยู่ร้อยละ 90 โดยมวล
5. ฟรีออน-12 (CCl2F2) เป็นแก๊สที่ใช้เป็นสารทำความเย็นในตู้เย็น ซึ่งเตรียมจากปฏิกิริยาต่อไปนี้   CCl4 + SbF3 → CCl2F2 + SbCl3 (สมการยังไม่ดุล)ถ้า CCl4 154 g ทำปฏิกิริยากับ SbF3 107.4 g จะเกิดฟรีออน-12 กี่กรัม
  73
  109
  121
  218
6. พิจารณาสมดุลของปฏิกิริยา A(aq) + B(aq) ⇌ C(aq) นำ A 1 mol และ B 2.5 mol ละลายในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรของสารละลายเป็น 0.5 dm3 เมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่ภาวะสมดุล พบว่าความเข้มข้นของ A เท่ากับ 1 mol dm-3 ถ้าทดลองใหม่โดยเริ่มจากการละลาย C 0.5 โมล ในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรสารละลายเป็น 0.25 dm3 เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล C มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
  0.54
  0.59
  1.41
  1.46
7. ในการศึกษาอัตราของปฏิกิริยา 2A + 3B → C ได้ข้อมูลดังตารางเวลานาที[A]mol dm-3[B]mol dm-3[C]mol dm-302461075420x1x2x30y1y2y3ข้อใดถูก
  อัตราการเกิดสาร C > อัตราการสลายตัวของสาร A > อัตราการสลายตัวของสาร B
  x1 = 15, x2 = 13, x3 = 12
  อัตราการสลายตัวของ A ในช่วงเวลา 0-2 นาที มีค่าเป็น 3 เท่าของอัตราการเกิด C ในช่วงเวลา 2 – 4 นาที
  y1 = 3, y2 = 5, y3 = 6
8. เมื่อจุ่มโลหะลงในสารละลายได้ผลตามตารางโลหะสารละลาย(1 M)ผลการทดลองPbCuSO4สีของสารละลายจางลงAlCuSO4สีของสารละลายจางลงAlPb(NO3)2มีโลหะเกาะที่ผิว AlCuAgNO3มีโลหะเกาะที่ผิว Cuการเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์ของไอออนของโลหะจากมากไปน้อย ข้อใดถูก
  Pb2+ > Al3+ > Cu2+ > Ag+
  Cu2+ > Pb2+ > Ag+ > Al3+
  Ag+ > Cu2+ > Pb2+ > Al3+
  Al3+ > Pb2+ > Cu2+ > Ag+
9. ปฏิกิริยา Ba(NO3)2(aq) + Na2SO4(aq) → BaSO4(s) + NaNO3(aq) (สมการยังไม่ดุล) นักเรียนคนหนึ่งเตรียมสารละลาย 2 ชนิดดังนี้   1. ละลาย BA(NO3)2 104.4 g ในน้ำจนได้สารละลาย 1 dm3   2. ละลาย Na2SO4 14.2 g ในน้ำจนได้สารละลาย 1 dm3ถ้าต้องการได้สารละลาย NaNO3 เข้มข้น 0.16 mol dm-3 ปริมาตร 500 cm3 จะต้องใช้สารละลาย BA(NO3)2 และสารละลาย Na2SO4 อย่างละกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ
  100, 400
  200, 300
  300, 200
  400, 100
10. การศึกษาปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ำโดยใช้ไฟฟ้า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้   2H2O(I) → 2H2(g) + O2(g)เนื่องจากน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดีจึงจำเป็นต้องเติมสารละลายอิเล็กโทรไลต์ลงไป ถ้ามีอิเล็กโทรไลต์ 4 ชนิด คือ Na2SO4, Na2S2O3, Na2S, NaI ควรเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์ตัวใดจึงจะเหมาะสมข้อใดถูก
  Na2SO4 เนื่องจาก SO42- ให้อิเล็กตรอนยากที่สุด
  Na2S2O3 เนื่องจาก S2O32- ถูกออกซิไดซ์ง่ายและให้ไอออนที่ช่วยนำไฟฟ้าได้
  Na2S เนื่องจาก S2- ถูกออกซิไดซ์ง่าย ให้กำมะถันซึ่งสามารถแยกออกได้ง่าย
  NaI เนื่องจาก I- เสียอิเล็กตรอนง่ายจึงช่วยให้อิเล็กโทรลิซิสเกิดง่ายขึ้น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document