ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. พิจารณาปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้   aHNO3(aq) + bCu(s) → cCu(NO3)2(aq) + dNO(g) + eH2O(I)a, b, c, d และ e มีค่าเท่าใด
  a = 4, b = 2, c = 2, d = 1, e = 2
  a = 6, b = 2, c = 2, d = 2, e =3
  a = 8, b = 3, c = 3, d = 2, e =4
  a = 12, b = 3, c = 3, d = 2, e =6
2. NH3(g) + O2(g) ⇌ NO2(g) + H2O(g) + พลังงาน (สมการยังไม่ดุล) ถ้านำแก๊ส NH3 และแก๊ส O2 มาทำปฏิกิริยากันแล้วปล่อยให้ระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล ข้อใดถูก
  เมื่อเพิ่มความดันจะไม่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ
  ถ้านำภาชนะที่ทำปฏิกิริยานี้ไปแช่ในน้ำแข็ง ระบบจะปรับตัวทำให้ปริมาณ NH3 และ O2 เพิ่มขึ้น
  การเพิ่มจำนวนโมเลกุลของ NH3 ระบบจะปรับตัวทำให้มีจำนวนโมเลกุลของ NO2 และ H2O มากขึ้น
  เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ จะไม่ทำให้ค่าคงที่สมดุลของระบบเปลี่ยนแปลง
3. ปรากฏการณ์ข้อใดที่คายพลังงาน
  ทาแอลกอฮอล์บริเวณผิวหนังแล้วรู้สึกเย็น
  เทไนโตรเจนเหลวบนพื้นเวทีเพื่อให้เกิดควันขาว
  ใส่เม็ดเกลือบนน้ำแข็งในถังทำไอศกรีมทำให้อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C
  การเกิดหยดน้ำเกาะที่กระจกด้านนอกห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศ
4. ในการศึกษาอัตราของปฏิกิริยา 2A + 3B → C ได้ข้อมูลดังตารางเวลานาที[A]mol dm-3[B]mol dm-3[C]mol dm-302461075420x1x2x30y1y2y3ข้อใดถูก
  อัตราการเกิดสาร C > อัตราการสลายตัวของสาร A > อัตราการสลายตัวของสาร B
  x1 = 15, x2 = 13, x3 = 12
  อัตราการสลายตัวของ A ในช่วงเวลา 0-2 นาที มีค่าเป็น 3 เท่าของอัตราการเกิด C ในช่วงเวลา 2 – 4 นาที
  y1 = 3, y2 = 5, y3 = 6
5. พิจารณาสมดุลของปฏิกิริยา A(aq) + B(aq) ⇌ C(aq) นำ A 1 mol และ B 2.5 mol ละลายในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรของสารละลายเป็น 0.5 dm3 เมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่ภาวะสมดุล พบว่าความเข้มข้นของ A เท่ากับ 1 mol dm-3 ถ้าทดลองใหม่โดยเริ่มจากการละลาย C 0.5 โมล ในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรสารละลายเป็น 0.25 dm3 เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล C มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
  0.54
  0.59
  1.41
  1.46
6. ภาชนะ A, B, C และ D ทำด้วยแก้วทนความดัน X, Y และ Z เป็นลิ้นปิด-เปิดระหว่างภาชนะ ในภาชนะ A และ B บรรจุแก๊ส N2 และ O2 ตามลำดับ ส่วนภาชนะ C และ D เป็นสุญญากาศข้อความใดถูกต้อง
  จำนวนโมเลกุลของแก๊ส N2 ในภาชนะ A เท่ากับจำนวนโมเลกุลของแก๊ส O2 ในภาชนะ B
  เมื่อเปิดลิ้น X ปล่อยให้แก๊ส O2 และ N2 ผสมกันที่อุณหภูมิ 27°C ความดัน 1 atm ที่ภาวะสมดุล จำนวนโมเลกุลของแก๊สในสองภาชนะจะเท่ากัน
  เมื่อเปิดลิ้น Z ที่อุณหภูมิ 27°C ความดันของแก๊สในภาชนะ C จะเพิ่มขึ้น ส่วนในภาชนะ B จะลดลง
  เปิดลิ้น Y และ Z ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ที่ภาวะสมดุลความหนาแน่นของแก๊สในภาชนะ D จะมากกว่า C
7. กำหนดให้E0, VA2+(aq) + 2e- → A(s)B+(aq) + e- → B(s)C3+(aq) + 3e- → C(s)D2+(aq) + 2e- → D(s)-2.70-1.70+1.50+1.75พิจารณาแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้   เซลล์ที่ 1 A(s) / A2+(aq) // B+(aq) / B(s)    เซลล์ที่ 2 C(s) / C3+(aq) // B+(aq) / B(s)    เซลล์ที่ 3 D(s) / D2+(aq) // C3+(aq) / C(s)    เซลล์ที่ 4 A(s) / A2+(aq) // D2+(aq) / D(s) เซลล์ใดจะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากแอโนดไปยังแคโทด
  เซลล์ที่ 1 และเซลล์ที่ 2
  เซลล์ที่ 2 และเซลล์ที่ 3
  เซลล์ที่ 3 และเซลล์ที่ 4
  เซลล์ที่ 1 และเซลล์ที่ 4
8. ปฏิกิริยา Ba(NO3)2(aq) + Na2SO4(aq) → BaSO4(s) + NaNO3(aq) (สมการยังไม่ดุล) นักเรียนคนหนึ่งเตรียมสารละลาย 2 ชนิดดังนี้   1. ละลาย BA(NO3)2 104.4 g ในน้ำจนได้สารละลาย 1 dm3   2. ละลาย Na2SO4 14.2 g ในน้ำจนได้สารละลาย 1 dm3ถ้าต้องการได้สารละลาย NaNO3 เข้มข้น 0.16 mol dm-3 ปริมาตร 500 cm3 จะต้องใช้สารละลาย BA(NO3)2 และสารละลาย Na2SO4 อย่างละกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ
  100, 400
  200, 300
  300, 200
  400, 100
9. กำหนดให้ไอโซโทปมวลอะตอมปริมาณไอโซโทป(ร้อยละ)1x1992x2110y102011y1180ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสาร x14y1
  สารนี้ 50 โมเลกุลมีมวลเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 x 10-20 g
  สารนี้ 0.3 mol หนัก 35 g
  มวลโมเลกุลของสารนี้เท่ากับ 125
  สารนี้มีธาตุ y อยู่ร้อยละ 90 โดยมวล
10. ณ อุณหภูมิหนึ่ง A สลายตัวให้ B ร้อยละ 90 โดยน้ำหนัก ใช้เวลา 40 นาที เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10°C อัตราการสลายตัวจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ถ้าต้องการให้ A สลายตัวไปร้อยละ 90 โดยน้ำหนักในเวลาเพียง 10 นาที จะต้องเพิ่มอุณหภูมิขึ้นกี่องศาเซลเซียส
  10
  20
  30
  40
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document