ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดคือปัญหาความร่วมมือในอาเซียน
  แข่งขันกันพัฒนา
  นับถือศาสนาต่างกัน
  เป็นศัตรูกันมาก่อน
  มีระบอบการปกครองต่างกัน
2. เหตุใดสมัยปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์จึงได้ชื่อว่า “ยุคแห่งเหตุผล”
  มนุษย์สร้างสิ่งประดิษฐ์ตามเหตุผลของตน
  มนุษย์มีเหตุผลในการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ
  มนุษย์ใช้ภูมิปัญญาและเหตุผลในการแสวงหาความรู้
  มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาเหตุและผลที่สอดคล้องกัน
3. ปัญหาสำคัญที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือข้อใด
  การอพยพย้ายถิ่นฐาน
  ความเหลื่อมล้ำในสังคม
  การขาดแคลนทรัพยากร
  ความขัดแย้งทางการเมือง
4. ข้อใดคือประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  มีเสรีภาพในการใช้ชีวิต
  มีอาชีพใหม่ๆ ทำให้หางานทำง่ายขึ้น
  มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต
  มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
5. ข้อใดคือวิธีการแก้ไขความขัดแย้งทางศาสนา
  ให้ผลประโยชน์แต่ละศาสนาโดยเท่าเทียมกัน
  ตัดขาดความสัมพันธ์กับผู้ที่นับถือศาสนาอื่น
  ให้มนุษย์นับถือทุกศาสนา เพราะศาสนาสอนให้เป็นคนดี
  ศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่างๆ ให้เข้าใจและเป็นกลาง
6. สหภาพยุโรปจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่ออะไร
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
  ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
  ความร่วมมือทางการทหาร
  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
7. ข้อใดคือมาตรการลงโทษประเทศที่ฝ่าฝืนมติองค์การสหประชาชาติ
  คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
  ขับไล่ออกจากสหประชาชาติ
  ส่งกองกำลังเข้าไปล้มล้างรัฐบาล
  ยึดทรัพย์สินประชาชนของประเทศนั้น
8. แม้ว่าความขัดแย้งจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากมายแต่มีประโยชน์ในเรื่องใด
  ช่วยลดประชากรโลก
  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ
  ทำลายอารยธรรมเก่าๆ ที่ล้าสมัย
  เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
9. การปฏิวัติอุตสาหกรรมให้ความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
  พลังงาน
  การสื่อสาร
  การคมนาคม
  การผลิตสินค้า
10. ผลงานสำคัญในสมัยการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเน้นในเรื่องใด
  ความใฝ่ฝันของหนุ่มสาว
  ความรักระหว่างหนุ่มสาว
  ความศรัทธาที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า
  ลักษณะร่างกายและจิตใจของมนุษย์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713