ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เหตุใดสมัยปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์จึงได้ชื่อว่า “ยุคแห่งเหตุผล”
  มนุษย์สร้างสิ่งประดิษฐ์ตามเหตุผลของตน
  มนุษย์มีเหตุผลในการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ
  มนุษย์ใช้ภูมิปัญญาและเหตุผลในการแสวงหาความรู้
  มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาเหตุและผลที่สอดคล้องกัน
2. ข้อใดคือวิธีการแก้ไขความขัดแย้งทางศาสนา
  ให้ผลประโยชน์แต่ละศาสนาโดยเท่าเทียมกัน
  ตัดขาดความสัมพันธ์กับผู้ที่นับถือศาสนาอื่น
  ให้มนุษย์นับถือทุกศาสนา เพราะศาสนาสอนให้เป็นคนดี
  ศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่างๆ ให้เข้าใจและเป็นกลาง
3. ข้อใดคือประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  มีเสรีภาพในการใช้ชีวิต
  มีอาชีพใหม่ๆ ทำให้หางานทำง่ายขึ้น
  มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต
  มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
4. การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์สากลนิยมใช้เกณฑ์ใด
  ระบบการปกครอง
  ความเชื่อทางศาสนา
  อาณาจักรที่มีอำนาจสูงสุด
  เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์
5. แม้ว่าความขัดแย้งจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากมายแต่มีประโยชน์ในเรื่องใด
  ช่วยลดประชากรโลก
  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ
  ทำลายอารยธรรมเก่าๆ ที่ล้าสมัย
  เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
6. การปฏิวัติอุตสาหกรรมให้ความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
  พลังงาน
  การสื่อสาร
  การคมนาคม
  การผลิตสินค้า
7. เหตุการณ์ 1 กันยายน เป็นตัวอย่างหนึ่งของการก่อการร้ายที่มีจุดประสงค์ใด
  เรียกค่าคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา
  ต่อต้านการใช้อำนาจของสหรัฐอเมริกา
  ต้องการทำสงครามศาสนากับสหรัฐอเมริกา
  ตอบโต้ที่สหรัฐอเมริกาปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย
8. เหตุใดสงครามครูเสดจึงก่อให้เกิดการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
  การค้าขยายตัวทำให้มีเงินมาก
  ผู้คนเบื่อหน่ายสงครามและศาสนา
  มีการแลกเปลี่ยนศิลปวิทยาการ
  การพัฒนาวิทยาการเพื่อชัยชนะในสงคราม
9. สงครามเย็นสิ้นสุดลงเพราะเหตุใด
  เกิภาวะโลกร้อน
  การก่อตั้งสหภาพยุโรป
  เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก
  สหภาพโซเวียตล่มสลาย
10. เพราะเหตุใดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในระยะแรกๆ จึงมุ่งเน้นที่การศึกษาดาราสาสตร์และภูมิศาสตร์
  เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีใครศึกษา
  ใช้ในการทำนายชะตาบ้านเมือง
  แสวงหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ โลก และจักรวาล
  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับคริสต์ศาสนจักรในการศึกษามนุษย์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713