แนวสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. “พอประจวบจวนพญาพาฬมฤคราช  สะดุ้งพระทัยไหวหวาดวะหวีดวิ่งวนแวะเข้าข้างทาง  พระทรวงนางสันระรัวริกเต้นดั่งตีปลา”คำประพันธ์นี้แสดงถึงอารมณ์ใดของตัวละครชัดเจนที่สุด
  โศกเศร้า
  ตรอมใจ
  หวาดกลัว
  เป็นทุกข์
2. การตั้งคำถามแบบใดที่อาจมีการออกคำสั่งกำกับไว้ด้วย
  การตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น
  การตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
  การตั้งคำถามเพื่อทดสอบ
  การตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบหลากหลาย
3. ข้อใดเป็นวิธีตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น
  ระหว่างปิดภาคฤดูร้อนนักเรียนควรใช้เวลาว่างอย่างไร
  จังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดเชียงใหม่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
  การเล่นปริศนาคำทายมีประโยชน์แก่การฝึกเชาวน์ปัญญาอย่างไร
  อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวชนบทอพยพเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร
4. ข้อใดคือการอ่านวรรณคดีที่ถูกต้อง
  อ่านเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจ
  อ่านโดยพยายามสร้างสภาพอารมณ์ของกวีขึ้นในใจของเราเพื่อให้เข้าถึงสารที่กวีต้องการจะสื่อ
  อ่านเพราะชอบว่าเป็นเรื่องที่กับนิสัยและชีวิตของตนเอง
  อ่านอย่างเพ็งเล็งข้อเท็จจริงเหมือนอ่านตำรา
5. เหตุใดพระอินทร์จึงสั่งเทพบริวารให้จำแลงกายเป็นสัตว์ร้ายมาขวางทางพระนางมัทรี
  เพราะเกรงว่าพระเวสสันดรจะทรงทำทานบารมีไม่สำเร็จ
  เพราะเกรงว่าพระนางมัทรีจะพบสองกุมาร
  เพราเกรงว่าพระนางมัทรีจะขัดขวางพระเวสสันดร
  เพราะเกรงว่าพระนางมัทรีจะไม่ได้รับอานิสงส์จากทานบารมี
6. ข้อใดเด่นในด้านการเล่นสัมผัสการซ้ำคำและซ้ำเสียงได้อย่างไพเราะให้อารมณ์สะเทือนใจ
  เสียงชะนีเหนี่ยวไม้ไห้หาละห้อยโหย พระกำลังนางก็อิดโรยพิไรร่ำร้อง
  ดะดุ่มเดินเมิลมุ่งละเมาะไม้มองหมอบ แต่ย่างเหยียบเกรียบกรอบก็เหลียวหลัง
  สุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดินก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็นสุดคิด
  น้ำเอ๋ยเคยมาเปี่ยมขอบเป็นไรจึงขอดข้นลงขุ่นหมองพระพายเอ่ยเคยมาพัดต้องกลีบอุบล
7. ข้อใดคือปมปัญหาสำคัญของเรื่องมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี
  พระเวสสันดรไม่ยอมตอบคำถามของพระนางมัทรีที่ถามว่า สองกุมารหายไปไหน
  เทพยดาจำแลงกายลงมาเป็นพญาสัตว์ร้ายทั้งสามเพื่อนอนขวางพระนางมัทรีไว้
  พระนางมัทรีทรงเที่ยวตามหาสองกุมารตลอดทั้งคืนจนรุ่งสางแต่ก็หาไม่พบ
  พระเวสสันดรทรงประทานสองกุมารให้แก่พราหมณ์เฒ่าชูชกไปแล้ว
8. จุดประสงค์ในการถามข้อใดมีความสำคัญที่สุด
  เพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรีและมารยาทในการทักทาย
  เพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นจากอีกฝ่ายหนึ่ง
  เพื่อใช้เป็นกลวิธีในการให้ความรู้หรือข้อคิดเห็นบางประการ
  เพื่อตรวจสอบว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้ข้อเท็จจริงหรือไม่ มีความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่
9. การให้บุตรทาน พระเวสสันดรทรงเอาชนะใจตนเองได้ เพราะอาศัยบารมีข้อใด
  ปัญญาบารมี , อุเบกขาบารมี
  ศีลบาร , ปัญญาบารมี
  ขันติบารมี , ปัญญาบารมี
  ขันติบารมี , อุเบกขาบารมี
10. พฤติกรรมที่นำไปสู่ความซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณคดีจนก่อให้เกิดความหวงแหนและอยากจะรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ คือพฤติกรรมในข้อใด
  การวิจารณ์วรรณคดี
  การพิจารณาวรรณคดี
  การวิจักษ์วรรณคดี
  การวิพากษ์วรรรคดี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document