รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การลงโทษนักเรียน ต้องคำนึงถึงอะไร (FB : สอบครูผู้ช่วยครั้งเดียวผ่าน)
  เพศ
  ระดับชั้น
  อายุ และความร้ายแรงของพฤติการณ์
  วิธีการ
2. ส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่จะต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตคืออะไร
  Ram
  Hard Disk
  Modem
  Printer
3. ข้อใด ไม่เป็นความหมายของการศึกษา ของ จอนห์ ดิวอี?
  การฝึกอบรมจริยธรรม
  ความเจริญงอกงาม
  กระบวนการทางสังคม
  การสร้างประสบการณ์แก่ชีวิต
4. ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 50-54 มีระดับผลการเรียนตามข้อใด (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
  1
  1.5
  1.75
  2.0
5. Education หมายถึง ข้อใด
  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
  การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
  การสร้างองความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม
  การอบรมสั่งสอนให้เกิดความเจริญงอกงาม
6. ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร
  รัฐธรรมนูญ.
  แผนการศึกษาแห่งชาติ.
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.
  แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
7. การศึกษาคือการลงทุน เป็นแนวคิดของนักการศึกษาผู้ใด (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
  รุสโซ
  ดิวอี้
  อริสโตเติ้ล
  ชุลซ์
8. การประชุมสุดยอด 3 ผู้นำชาติอินโดจีน ได้แก่ประเทศใดบ้าง (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  ไทย กัมพูชา ลาว
  เวียดนาม ลาว จีน
  ไทย เวียดนาม บรูไน
  ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
  ครู
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ศึกษานิเทศก์
  ศาสตราจารย์
10. จำนวนคณะองคมนตรีกำหนดให้มีกี่คน (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  19 คน
  18 คน
  16 คน
  12 คน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713