รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. จำนวนคณะองคมนตรีกำหนดให้มีกี่คน (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  19 คน
  18 คน
  16 คน
  12 คน
2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
  สื่อประสม
  วัสดุ
  อุปกรณ์
  เทคนิควิธี
3. สื่อลักษณะใดที่สามารถเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ดี
  สื่อที่เป็นมัลติมีเดีย
  สื่อที่ทันสมัย
  สื่อที่เคลื่อนไหวได้
  สื่อที่มีความชัดเจนทั้งขนาดและรายละเอียด
4. วิธีการสอนแบบใดที่เกี่ยวข้องกับเวลามากที่สุด
  สาธิต
  ทดลอง
  บรรยาย
  บทบาทสมมุติ
5. การจัดการศึกษาระดับใดเป็นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้เป็นกำลังแรงงานที่มีฝีมือหรือการศึกษาต่อระดับในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา
  ระดับที่ต่ำกว่าปริญญา
6. ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร
  รัฐธรรมนูญ.
  แผนการศึกษาแห่งชาติ.
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.
  แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
7. การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีลักษณะใด (FB : เตรียมสอบครูผู้ช่วย2559)
  ประเมินตามสภาพจริง
  ประเมินด้วยแบบทดสอบปรนัย
  ประเมินด้วยแบบสัมภาษณ์
  ประเมินด้วยการสังเกต
8. วันกตัญญูแห่งชาติตรงกับวันใด (FB : แนวข้อสอบ ( ครูผู้ช่วย ))
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันเข้าพรรษา
9. เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
  พออยู่พอกิน
  ชีวิตและสังคมอยู่ดีกินดี
  การพึ่งพาตนเองได้ของชุมชน
  เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน
10. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
  การสัมผัส
  การซักถาม
  การสังเกต
  การทดสอบ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document