รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. 44, 47, 56, 67, 100,.......ตัวถัดไปคือข้อใด (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
  165
  145
  175
  135
2. การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับจรรยาบรรณใดมากที่สุด ? (FB : สอบครูผู้ช่วยครั้งเดียวผ่าน)
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อสังคม
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3. หัวใจของการแนะแนวคือข้อใด
  การบริการให้คำปรึกษา
  การบริการข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
  การบริการจัดวางตัวบุคคล
  การบริการสารสนเทศ
4. ผู้แทน อปท.ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน12คน โดยให้ผู้บริหาร อปท.แต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใครกำหนด? (FB: รวมแนวข้อสอบ ชุดติวงานราชการ ทุกหน่วยงาน)
  นายกรัฐมนตรีกำหนด
  กระทรวงมหาดไทยกำหนด
  คณะรัฐมนตรีกำหนด
  ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด
5. ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 50-54 มีระดับผลการเรียนตามข้อใด (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
  1
  1.5
  1.75
  2.0
6. ผู้เรียนในข้อใดสอดคล้องกับ Education 4.0 ที่สุด ?
  สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  เรียนรู้แบบ STEM Education
  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
7. นโยบายลดเวลาเรียน สอนปกติถึงเวลาใด (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
  14.00 น.
  14.30 น.
  15.00 น
  16.00 น.
8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
  ครู
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ศึกษานิเทศก์
  ศาสตราจารย์
9. สิ่งสะท้อนให้รู้ว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร
  สาระการเรียนรู้
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  เนื้อหาการเรียน
  มาตรฐานการเรียนรู้
10. ข้อใด ไม่เป็นความหมายของการศึกษา ของ จอนห์ ดิวอี?
  การฝึกอบรมจริยธรรม
  ความเจริญงอกงาม
  กระบวนการทางสังคม
  การสร้างประสบการณ์แก่ชีวิต
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713