รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ครูที่คัดลอกงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม ข้อใด
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อสังคม
2. ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ก.ค.ศ ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  เลขาธิการ ก.พ.
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ ก.พ.ร.
3. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (ปัจจุบันมีกี่คน) (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  7 คน
  8 คน
  9 คน
  ไม่เกิน 9 คน
4. 44, 47, 56, 67, 100,.......ตัวถัดไปคือข้อใด (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
  165
  145
  175
  135
5. พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร (FB : รวมแนวข้อสอบ ชุดติวงานราชการ ทุกหน่วยงาน)
  ไม่สบาย
  ประชวร
  อาพาธ
  ทรงพระประชวร
6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ มีกี่คน ?
  3 คน
  4 คน
  5 คน
  6 คน
7. วิธีการสอนแบบใดที่เกี่ยวข้องกับเวลามากที่สุด
  สาธิต
  ทดลอง
  บรรยาย
  บทบาทสมมุติ
8. องค์กรวิชาชีพครูในปัจจุบันคือข้อใด (FB : เตรียมสอบครูผู้ช่วย2559)
  สภาวิชาชีพครู
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  คุรุสภา
  ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค.
9. คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการ บริหารงานบุคคลในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าอะไร (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
  กศจ.
  ก.ค.ศ.
  คุรุสภา
  ส.ก.ส.ค.
10. สมเด็จพระสังฆราช.................. ขอให้ทุกคนยึดหลักธรรม “ศีล สมาธิ ปัญญา” และความสามัคคี ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง ?
  พระราชทานพระโอวาท
  พระราชทานโอวาท
  ประทานพระโอวาท
  ทรงประทานโอวาท
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713