รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 50-54 มีระดับผลการเรียนตามข้อใด (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
  1
  1.5
  1.75
  2.0
2. ข้อใดมีลักษณะการเขียนเชิงวรรณศิลป์
  ผีเสื้อสวยแต้มสีที่กลีบแก้ม ชมพูแย้มแดงระยับสลับม่วง
  กลางคืนคอยเป็นควันอั้นอัดไว้ ครั้นกลางวันก็เป็นไฟไปทุกอย่าง
  ทกวิถีที่ใจได้เที่ยวท่อง ล้วนขึ้นล่องอยู่ระหว่างกลางปลายต้น
  รู้จักพอทีจะรับ ความเกิดดับธรรมดาอุทาหรณ์
3. เด็กที่เข้าเรียนในระดับ ป.1 ประจำปีการศึกษา 2559 คือเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. ใด
  พ.ศ. 2550
  พ.ศ. 2551
  พ.ศ. 2552
  พ.ศ. 2553
4. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (FB: รวมแนวข้อสอบ ชุดติวงานราชการ ทุกหน่วยงาน)
  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ผู้แทนครู
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
  จัดการเรียนรู้โดยยึดบ้าน วัด โรงเรียน
  การเรียนรู้เกิดได้กับทุกคน ทุกเวลา ทุกสถานที่
  ครูเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้
  การเรียนรู้เกิดได้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
6. ครูที่คัดลอกงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม ข้อใด
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อสังคม
7. พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร (FB : รวมแนวข้อสอบ ชุดติวงานราชการ ทุกหน่วยงาน)
  ไม่สบาย
  ประชวร
  อาพาธ
  ทรงพระประชวร
8. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
  การทำนาแบบขั้นบันไดเป็นการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ
  นักร้องเพลงไทยลูกทุ่งกำลังได้รับความสนใจจากประชาชน
  วัดเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งคนไทยนิยมมาตั้งแต่โบราณกาล
  ถ้ารัฐบาลไม่ควบคุมสินค้า ความเดือดร้อนก็จะตกอยู่กับประชาชน
9. นโยบายลดเวลาเรียน สอนปกติถึงเวลาใด (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
  14.00 น.
  14.30 น.
  15.00 น
  16.00 น.
10. ครูนิด จูงแขนคนแก่เดินข้ามถนน แสดงคว่าครูอาคมมีคุณธรรมตามข้อใด
  เมตตา
  กรุณา
  มุฑิตา
  อุเบกขา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document