รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การประชุมสุดยอด 3 ผู้นำชาติอินโดจีน ได้แก่ประเทศใดบ้าง (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  ไทย กัมพูชา ลาว
  เวียดนาม ลาว จีน
  ไทย เวียดนาม บรูไน
  ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
2. ใครแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในก.ค.ศ. ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  นายกรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. ตะกร้า กระบุง เก้าอี้หวาย
  เข่ง
  กระบอก
  เก้าอี้โยก
  ลังกระดาษ
4. Teacher-Centered สอดคล้องข้อใดมากที่สุด ?
  การเรียนการสอนแบบ 1.0
  การเรียนการสอนแบบ 2.0
  การเรียนการสอนแบบ 3.0
  การเรียนการสอนแบบ 4.0
5. ข้อใดมีลักษณะการเขียนเชิงวรรณศิลป์
  ผีเสื้อสวยแต้มสีที่กลีบแก้ม ชมพูแย้มแดงระยับสลับม่วง
  กลางคืนคอยเป็นควันอั้นอัดไว้ ครั้นกลางวันก็เป็นไฟไปทุกอย่าง
  ทกวิถีที่ใจได้เที่ยวท่อง ล้วนขึ้นล่องอยู่ระหว่างกลางปลายต้น
  รู้จักพอทีจะรับ ความเกิดดับธรรมดาอุทาหรณ์
6. 9, 13, 17, 21.............ตัวถัดไปคือจำนวนใด (FB: ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
  27
  32
  25
  36
7. อาเซียน+3 หมายถึงข้อใด
  เกาหลีใต้- จีน- อินเดีย
  จีน- ญี่ปุ่น- นิวซีแลนด์
  เกาหลีเหนือ-จีน-ญี่ปุ่น
  จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้
8. การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีลักษณะใด (FB : เตรียมสอบครูผู้ช่วย2559)
  ประเมินตามสภาพจริง
  ประเมินด้วยแบบทดสอบปรนัย
  ประเมินด้วยแบบสัมภาษณ์
  ประเมินด้วยการสังเกต
9. ข้อใดเป็นสมรรถนะที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ
  ความสามารถในการสื่อสาร
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  . ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
10. อาชีพใดที่เมื่อเปิดอาเซียนแล้วสามารถย้ายไปทำงานในประเทศอาเซียนต่างๆ ได้อย่างอิสระ (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  ทันตกรรม วิศวกรรม พยาบาล การแพทย์
  การรักษา ตกแต่งภายใน บัญชี ทนายความ
  วิศวกรรม สถาปัตยกรรม นักบิน นักสำรวจ
  การสำรวจ การรักษา ครู ตกแต่งภายใน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713