คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. จำนวนเงินที่บวกเพิ่มไปในราคาทุนและค่าใช้จ่าย คือข้อใด
  ราคาขาย
  ต้นทุน
  กำไร
  ดอกเบี้ย
2. เมื่อใดเราจึงจะใส่ปุ๋ยให้แก่พืชผักสวนครัว
  เมื่อพืชกำลังงอกใหม่ๆ
  เมื่อพืชกำลังออกดอกออกผล
  เมื่อพืชเจริญเติบโตช้า
  เมื่อพืชยังเพิ่งย้ายปลูกใหม่ๆ
3.
4. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทประมวลผลคำ (Word Processing)
  Microsoft Access
  Microsoft Word
  Microsoft Excel
  Microsoft Windows
5. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของโครงงาน
  กิจกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้
  กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้
  กิจกรรมที่ครูสั่งกำหนดบังคับ
  กิจกรรมที่นักเรียนเลือกตามถนัดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
6. การตัดวัสดุเป็นเส้น ๆ มาสอดสลับขัดกันให้เกิดลวดลายและรูปแบบที่ต้องการ คือวิธีการข้อใด
  การถัก
  การสาน
  การเย็บ
  บัตรสามมิติ
7. 12.
  4
  Printer
  Monitor
  Mainboard
8.
9.
10.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713