คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. วิธีรักษาความชุ่มชื้นและควบคุมวัชพืชในแปลงผักที่เหมาะสม คือข้อใด
  งดการให้น้ำ
  ลดการใส่ปุ๋ยคอก
  ลดการใส่ปุ๋ยหมัก
  ใช้ฟางคลุมแปลง
2. echo "
ผลการทดสอบ = ". $status;
3. การประเมินตนเองในการเรียนรู้วิชางานประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์ในข้อใด สำคัญที่สุด
  ความสามารถ ถนัด อย่างมีหลักการ
  ค่าใช้จ่ายก่อนปฏิบัติจริง
  ทำนายปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า
  กำหนดเวลา การทำงานได้แม่นยำ
4. การรวมกลุ่มทำโครงงาน จะเกิดความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายได้ดี ปัจจัยพื้นฐานข้อใด
  เรียนเก่ง ทำรายงานได้
  มีผู้นำ สั่งการและเงิน
  เรียนเก่ง มีผู้นำ
  ความร่วมมือ จริงใจ รับผิดชอบ
5. หลักการให้รางวัลตามผลงาน (Performance Related Pay) ควรพิจารณาโดยใช้สิ่งใด
  หลักความเป็นธรรม (Merit Rating)
  ความสำเร็จที่บ่งชี้ได้จากคุณภาพของงาน (Quality)
  ความยืดหยุ่น (Flexibility)
  ถูกทุกข้อ
6. คีมปากแบนเหมาะสำหรับใช้ในงานผลิตภัณฑ์ใด
  งานไม้
  งานเหล็ก
  งานพลาสติค
  งานจักสาน
7. เส้นลักษณะใด ที่ให้ความรู้สึกความเคลื่อนไหวต่อการมอง
  เส้นตั้ง
  เส้นโค้ง
  เส้นนอน
  เส้นเฉียง
8. งานปั้นนูนสูงมักจะเป็นงานศิลปะในข้อใด
  เหรียญกษาปน์
  เหรียญพระ
  องค์พระพุทธรูป
  รูปผลไม้
9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
  งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
  งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
  งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร
10. 11.
  3
  มีความเร็วสูงในการประมวลผล
  มีความถูกต้องเชื่อถือได้
  เป็นระบบอนาลอก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document