คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เราควรทำร่มบังแดดให้กับพืชผักสวนครัวเมื่อใด
  เมื่อพืชแก่จัด
  เมื่อพืชออกดอก
  เมื่อย้ายกล้าใหม่ ๆ
  เมื่อพืชแตกใบใหม่
2. เครื่องมือสำคัญในข้อใด ที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร
  สื่อการเรียนรู้
  ผู้ปกครองและชุมชน
  การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
  เทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
3. คีมปากแบนเหมาะสำหรับใช้ในงานผลิตภัณฑ์ใด
  งานไม้
  งานเหล็ก
  งานพลาสติค
  งานจักสาน
4. เส้นลักษณะใด ที่ให้ความรู้สึกความเคลื่อนไหวต่อการมอง
  เส้นตั้ง
  เส้นโค้ง
  เส้นนอน
  เส้นเฉียง
5. งานประดิษฐ์ในข้อใดเป็นรูปแบบ 3 มิติ
  ภาพปะติด
  ภาพจิกซอว์
  งานแกะสลัก
  ถูกทุกข้อ
6. ชิ้นงานใดที่นิยมใช้ผ้าทอเป็นชิ้นผืนเดียว
  ผ้าภาพติดผนัง
  กางเกง
  ผ้าขาวม้า
  ถูกทุกข้อ
7. องค์ประกอบของเส้นคืออะไร
  จุด
  รูปทรง
  ช่วง จังหวะ
  เส้นโค้ง
8. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน (Application Software)
  ซอฟต์แวร์ภาษา
  ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
  ซอฟต์แวร์ระบบงานธนาคาร
  ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน
9. การรวมกลุ่มทำโครงงาน จะเกิดความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายได้ดี ปัจจัยพื้นฐานข้อใด
  เรียนเก่ง ทำรายงานได้
  มีผู้นำ สั่งการและเงิน
  เรียนเก่ง มีผู้นำ
  ความร่วมมือ จริงใจ รับผิดชอบ
10. โปรแกรมภาษาระดับสูง ข้อไดไม่ถูกต้อง
  Visual basic
  Assembly
  php
  C++
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713