คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1.
2. ข้อใดจัดได้ว่าไม่ใช่โปรแกรมตัวแปลภาษาของซอฟต์แวร์ระบบ
  คอมไพเลอร์ (Compiler)
  อินเตอร์พรีตเตอร์ (Interpreter)
  แอสเซมเบลอร์ (Assembler)
  โปรแกรม Translator
3.
4. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน (Application Software)
  ซอฟต์แวร์ภาษา
  ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
  ซอฟต์แวร์ระบบงานธนาคาร
  ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน
5. การนำเอาส่วนประกอบของเส้น รูปทรง สี ผิวสัมผัส ช่วงจังหวะ รวมกัน เรียกว่า
  ความสมดุล
  ความกลมกลืน
  สัดส่วน
  ลีลา
6.
  จ value=1>
  จ value=2>
  จ value=3>
  จ value=4>
7. จำนวนเงินที่บวกเพิ่มไปในราคาทุนและค่าใช้จ่าย คือข้อใด
  ราคาขาย
  ต้นทุน
  กำไร
  ดอกเบี้ย
8.
9. 14.
  1
  อุปกรณ์ที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านการเชื่อมต่อเพื่อคอมสามารถให้กับคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์ที่เป็นส่วนหลักของระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านการเชื่อมต่อเพื่อคอมสามารถให้กับคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์ที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์
10. ข้อใดคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  Translation Program
  OS (Operating System)
  Utility Program
  Diagnostic Program
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713