คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ชิ้นงานใดที่นิยมใช้ผ้าทอเป็นชิ้นผืนเดียว
  ผ้าภาพติดผนัง
  กางเกง
  ผ้าขาวม้า
  ถูกทุกข้อ
2.
3.
4.
5. เส้นลักษณะใด ที่ให้ความรู้สึกความเคลื่อนไหวต่อการมอง
  เส้นตั้ง
  เส้นโค้ง
  เส้นนอน
  เส้นเฉียง
6. ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
  มีความรู้ภาษาไทย มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
  ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน

7. 18.
  3
  มีลักษณะแตกต่างกันตามชนิดของอุปกรณ์
  มีลักษณะเหมือนกัน เพราะเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเหมือนกัน
  มีลักษณะเหมือนกัน แต่มีสีแตกต่างกัน
8.
9. ข้อใดคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  Translation Program
  OS (Operating System)
  Utility Program
  Diagnostic Program
10. การนำเอาส่วนประกอบของเส้น รูปทรง สี ผิวสัมผัส ช่วงจังหวะ รวมกัน เรียกว่า
  ความสมดุล
  ความกลมกลืน
  สัดส่วน
  ลีลา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document