คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของโครงงาน
  กิจกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้
  กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้
  กิจกรรมที่ครูสั่งกำหนดบังคับ
  กิจกรรมที่นักเรียนเลือกตามถนัดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
2.
3. เครื่องมืออุปกรณ์ชนิดใดต้องระวังเป็นพิเศษ
  คีม
  มีด
  ค้อน
  เลื่อย
4.
5. ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
  มีความรู้ภาษาไทย มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
  ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน

6.  1463399055
7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
  งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
  งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
  งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร
8. ใครเป็นผู้มีบทบาทเบื้องต้นในงานแนะแนว
  ผู้บริหารโรงเรียน
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  ครูแนะแนว
  ครูที่ปรึกษา
9. การจัดระบบงานแนะแนวในโรงเรียนควรเป็นบทบาทของใครมากที่สุด
  ผู้บริหารโรงเรียน
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  ครูแนะแนว
  ครูที่ปรึกษา
10. วิธีการใช้อุปกรณ์และการดูแลรักษาสำหรับงานประดิษฐ์ ข้อใดถูกต้อง
  เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อน – หลังใช้ สำรวจสภาพทุกครั้ง
  ขณะทำงานควรร้องเพลงไปด้วย ลดความเครียด
  เพื่อความสะดวกอุปกรณ์ต้องพกติดตัวตลอดเวลาขณะใช้งานเช่น มีด กรรไกร
  อุปกรณ์โลหะทุกชนิดหลังใช้ให้ทำความสะอาดแล้วทาน้ำมันทุกครั้ง เช่น ตะไบ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document