คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่บนหลักการพื้นฐานใด
  ประเมินเพื่อประกอบพิจารณาความดีความชอบของครู
  ประเมินเพื่อการตัดเกรด
  ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และตัดสินผลการเรียน
  ประเมินเพื่อวางแผนทำวิจัยในชั้นเรียน
2. หลักการให้รางวัลตามผลงาน (Performance Related Pay) ควรพิจารณาโดยใช้สิ่งใด
  หลักความเป็นธรรม (Merit Rating)
  ความสำเร็จที่บ่งชี้ได้จากคุณภาพของงาน (Quality)
  ความยืดหยุ่น (Flexibility)
  ถูกทุกข้อ
3. “ผู้สอนศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้สื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้” ข้อความข้างต้นนี้ตรงกับข้อใด
  กระบวนการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  กระบวนการเรียนรู้
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  การออกแบบการจัดการเรียนรู้
4. การสรุปและประเมินผลจะมีการตรวจสอบการดำเนินการเมื่อไร
  ก่อนทำงาน
  ระหว่างปฏิบัติงาน
  หลังปฏิบัติงาน
  ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
  เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์
  ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์
  ทำงานต่อจาก ROM BIOS ในขั้นตอนการเปิดเครื่อง
  จัดการพิมพ์เอกสารและนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
6. ซอฟต์แวร์ หมายถึงข้อใด
  เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
  ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
  ชุดคำสั่งใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอน
  อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
7. ข้อใดเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นเอกลักษณ์ไทย
  ตุ๊กตาเซรามิค
  จักสาน
  เปเปอร์มาเช่
  บายศรี
8. จำนวนเงินที่บวกเพิ่มไปในราคาทุนและค่าใช้จ่าย คือข้อใด
  ราคาขาย
  ต้นทุน
  กำไร
  ดอกเบี้ย
9. ในการกำหนดตารางวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตัดสินใจเลือกงานประดิษฐ์ เกิดประโยชน์ข้อใดสูงสุด
  เกิดความเข้าใจร่วมมือกันในกลุ่มเป็นอย่างดี
  ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายได้
  ผลงานสำเร็จตามเป้าหมาย
  ควบคุมกำหนดเวลาได้ตามกำหนด
10.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document