คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. วิธีการใช้อุปกรณ์และการดูแลรักษาสำหรับงานประดิษฐ์ ข้อใดถูกต้อง
  เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อน – หลังใช้ สำรวจสภาพทุกครั้ง
  ขณะทำงานควรร้องเพลงไปด้วย ลดความเครียด
  เพื่อความสะดวกอุปกรณ์ต้องพกติดตัวตลอดเวลาขณะใช้งานเช่น มีด กรรไกร
  อุปกรณ์โลหะทุกชนิดหลังใช้ให้ทำความสะอาดแล้วทาน้ำมันทุกครั้ง เช่น ตะไบ
2. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทประมวลผลคำ (Word Processing)
  Microsoft Access
  Microsoft Word
  Microsoft Excel
  Microsoft Windows
3. ชิ้นงานใดที่นิยมใช้วิธีการถัก
  กางเกง
  ผ้าคลุมไหล่
  ผ้าปูเตียง
  เครื่องแขวน
4. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกใช้เทคโนโลยีในงานประดิษฐ์
  ราคาแพง
  สร้างขึ้นง่าย
  ใช้งานและเก็บรักษาได้ง่าย
  ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ข้อใดเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นเอกลักษณ์ไทย
  ตุ๊กตาเซรามิค
  จักสาน
  เปเปอร์มาเช่
  บายศรี
6. การพรวนดินใกล้โคนต้นมากเกินไปจะเกิดผลเสียอย่างไร
  ทำให้รากพืชขาด
  ทำให้ดินอุ้มน้ำได้น้อย
  แมลงศัตรูพืชทำลายได้ง่าย
  ทำให้น้ำขังรอบโคนต้นพืช
7. การพรวนดินมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้ดินเกาะตัวดีขึ้น
  ช่วยระบายความชื้นในดิน
  ช่วยทำลายโรคพืชทุกอย่างได้
  ทำลายวัชพืช
8. “ผู้สอนศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้สื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้” ข้อความข้างต้นนี้ตรงกับข้อใด
  กระบวนการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  กระบวนการเรียนรู้
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  การออกแบบการจัดการเรียนรู้
9. ประเภทโครงงานสร้างสิ่งประดิษฐ์ คือข้อใด
  การเลี้ยงปลาสวยงาม
  การศึกษาขนมอบชนิดต่าง ๆ
  การควบคุมระบบการให้นำใบกระถางต้นไม้
  การสำรวจสุขอนามัย ร้านอาหารในโรงเรียน
10. 10.
  4
  การสำรองที่นั่งของสายการบิน
  การประมวลผลข้อมูลการเลือกตั้ง
  การฝาก-ถอนเงินผ่านระบบเอทีเอ็ม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713