ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

,ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความร่วมมือของประชาชนในข้อใดน่าจะมีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากที่สุด
  ปลูกป่าเพิ่มขึ้น
  กำจัดขยะด้วยตนเอง
  ลดการบริโภคให้น้อยลง
  ทำความสะอาดชุมชนของตนเอง
2. ประเทศไทยนําเข้าสินค้าใดมากที่สุดในจํานวนสินค้า 4 ชนิดน้ี
  ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช
  คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
  รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
  เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
3. ดิน สัตว์ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทใด
  ทรัพยากรสูญสิ้น
  ทรัพยากรที่ไม่สูญสิ้น
  ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
  ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปแต่สามารถฟื้นสภาพได้
4. ตัวการสำคัญที่สร้างปัญหาวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด
  มนุษย์
  นักการเมือง
  ภัยธรรมชาติ
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
5. ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  น้ำ
  ป่าไม้
  อากาศ
  พลังงาน
6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร
  การมีมาตรการเพื่อการป้องกันและคุ้มครอง
  การควบคุมมิให้มีการทำลายทรัพยากร
  การใช้ทรัพยากรให้มีคุณภาพต่อชีวิตมนุษย์
  การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยให้เกิดสภาพสมดุล
7. ข้อใดอธิบายความหมายของสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องที่สุด
  สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
  สิ่งต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมต่อมนุษย์
  ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
  ทุกสิ่งที่ประกอบกันเป็นโลกและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับ ป่าไม้ ดิน น้ำ อากาศ
8. ข้อใด มิใช่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
  ดิน
  น้ำ
  แร่ธาตุ
  มนุษย์
9. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
  ทําใหเ้กิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
  ลดการทุจรติคอร์รัปชั่นในการบริหารจัดการ
  สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทํางานเพื่อผลประโยชน์ของชาติ
10. ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดจากการทำลายป่าไม้
  ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง
  อากาศหนาวจัดเช่น ภาคเหนือ
  อุณหภูมิสูงตอนกลางคืนที่ กาญจนบุรี
  เกิดอุทกภัยที่อำเภอพิปูน นครศรีธรรมราช
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile