ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

,ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในการพิจารณากฎของอุปสงค์สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง กําหนดให้ปัจจัยใด เปลี่ยนแปลงได้
  ราคาของสินค้าชนิดนั้น
  รายได้ของผู้ซื้อสินค้าชนิดนั้น
  การคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคต
  รสนิยมของผู้บริโภคสินค้าชนิดน้ัน
2. ตัวการสำคัญที่สร้างปัญหาวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด
  มนุษย์
  นักการเมือง
  ภัยธรรมชาติ
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
3. เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงกําหนดราคาขั้นสูงของน้ํามันถั่วเหลืองในตลาด
  เพราะไมต้องการให้มีการใช้ถั่วเหลอืงผลิตนํ้ามันมากเกินไปจนทําให้ถั่วเหลืองมีราคาสูงกว่าราคาที่สมดุล
  เพราะไม่ต้องการให้ผู้ผลิตเพิ่มปริมาณการผลิตนํ้ามันถั่วเหลืองมากกว่าความต้องการของผู้บริโภค
  เพราะต้องการให้ผู้ผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแทนการหากําไรโดยตั้งราคาขายสูง
  เพราะต้องการให้ผู้บริโภคซื้อน้ํามันถั่วเหลืองในราคาที่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4. พระราชพงศาวดารสมัยอยธุยาฉบับใดที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับว่ามีข้อมูลถูกต้องที่สุด
  ฉบับบริติชมิวเซียม
  ฉบับพันจันทนมุาศ (เจมิ )
  ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์
  ฉบับหลวงประเสรฐิอักษรนิติ์
5. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือระบบใด และเปลี่ยนมาจากระบบใด ตามลําดับ
  ระบบลอยตัวเสรี ระบบที่ผูกค่ากับกลุ่มเงินสกุลอื่น
  ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ ระบบที่ผูกค่ากับกลุ่มเงินสกุลอื่น
  ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ ระบบที่มีความยืดหยุ่นจํากัด
  ระบบลอยตัวเสรี ระบบที่มีความยืดหยุ่นจํากัด
6. ข้อใดเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้หลายประเทศใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
  สินค้าเข้ามีมูลค่าสูงกว่าสินค้าออกมาก
  ตลาดสินค้าออกขยายตัวในอัตราต่ำ
  ผู้ผลิตต่างประเทศค้าขายเอาเปรียบผู้ผลิตในประเทศ
  รัฐบาลต้องการเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษีสินค้าเข้า
7. คำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  การใช้ทรัพยากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
  การใช้ทรัพยากรหลายชนิดพร้อมกัน
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่า
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอุตสาหกรรม
8. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
  ทําใหเ้กิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
  ลดการทุจรติคอร์รัปชั่นในการบริหารจัดการ
  สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทํางานเพื่อผลประโยชน์ของชาติ
9. ปัญหาการขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
  น้ำเสียจากบ้านเรือน
  ราคาน้ำบริสุทธิ์สูงขึ้น
  ขาดคุณภาพน้ำตามที่ต้องการ
  โลกทวีความแห้งแล้งขึ้นทุกวัน
10. ข้อใดเป็นการกระทำที่ทำให้ป่าไม้ในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว
  การสร้างเขื่อน
  การหาของป่า
  การสร้างบ้านเรือน
  การลักลอบตัดไม้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile