แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  ออกธนบัตร
  รับฝากเงินจากประชาชน
  รักษาทุนสำรองระหว่างประเทศ
  ควบคุมตรวจสอบสถาบันการเงิน
2. ธนาคารใดต่อไปนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ธนาคารพาณิชย์
  ธนาคารกสิกรไทย
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารสินเชื่อเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. การลดค่าเงินบาท เป็นการดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหา
  การกระจายรายได้
  ภาวะเงินตึงตัว
  ดุลการค้าขาดดุล
  ภาวะเงินเฟ้อ
4. ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ถูกต้อง
  เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ ค่าของเงินลดต่ำลง
  เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ เจ้าหนี้ได้เปรียบในการชำระหนี้
  ภาวะเงินเฟ้อเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น อันเนื่องจากต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น
  ภาวะเงินเฟ้อเป็นภาวะที่ระดับสินค้าสูงขึ้น อันเนื่องมาจากความต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ หลังจากมีการจ้างงานเต็มที่
5. ผลกระทบของภาวะเงินฝืด คืออะไร
  ค่าของเงินเพิ่มสูงขึ้น
  ราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น
  ลูกหนี้ต้องชำระหนี้เพิ่มขึ้น
  ผู้มีรายได้ประจำเสียเปรียบ
6. ข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง
  การลดค่าของเงินของประเทศไทย ทำให้ประชาชนสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศได้ในราคาที่ถูกลง
  การลดค่าของเงินของประเทศไทยมีผลทำให้เกิดแนวโน้มที่คนไทยจะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น
  การลดค่าของเงินของประเทศไทย ช่วยให้ประชาชนในประเทศซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้ในราคาที่ถูกลง
  การลดค่าของเงินของประเทศไทย มีผลให้ภาระหนี้สินของประเทศในต่างประเทศเพิ่มสูงขื้น
7. ข้อใด ไม่นับ เป็นปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (MONEY SUPPLY)
  เงินคงคลังของรับบาล
  เช็คของธนาคารพาณิชย์
  เครดิตการ์ด
  เงินฝากประเภทเผื่อเรียก ออมทรัพย์ และประจำของธนาคาร
8. ความหมายของเงิน ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงอะไร
  เช็ค
  ทองคำ
  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์
  สิ่งที่สังคมยอมรับใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
9. สาเหตุหนึ่งของเงินเฟ้อคือ
  อุปาสงค์ของเงินน้อยเกินไป
  อุปทานของเงินน้อยเกินไป
  อุปสงค์ของสินค้าน้อยเกินไป
  อุปทานของสินค้าน้อยเกินไป
10. รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 32 บาท เป็น 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 35 บาท หมายความว่าอย่างไร
  เงินบาทมีค่าสูงขึ้น เพราะ 1 ดอลลาร์แลกเป็นเงินไทยได้เพิ่มขึ้น 3 บาท ทำให้ชาวต่างประเทศเห็นว่าสินค้าไทยถูกลง
  เงินบาทมีค่าสูงขึ้น เพราะ 1 ดอลลาร์แลกเป็นเงินไทยเพิ่มขึ้น 3 บาท ทำให้ราคาสินค้าไทยแพงขึ้น
  เงินบาทมีค่าลดลง เพราะ 1 ดอลลาร์แลกเป็นเงินไทยได้เพิ่มขึ้น 3 บาท ทำให้ชาวต่างประเทศเห็นว่าสินค้าไทยถูกลง
  เงินบาทมีค่าลดลง เพราะ 1 ดอลลาร์แลกเป็นเงินไทยได้เพิ่มขึ้น 3 บาท ทำให้ราคาสินค้าไทยแพงขึ้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile