แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การที่อัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยคือ
  เงินฝืด
  เงินเฟ้อ
  เงินตึงตัว
  สภาพคล่องสูง
2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  ออกธนบัตร
  รับฝากเงินจากประชาชน
  รักษาทุนสำรองระหว่างประเทศ
  ควบคุมตรวจสอบสถาบันการเงิน
3. ผลกระทบของภาวะเงินฝืด คืออะไร
  ค่าของเงินเพิ่มสูงขึ้น
  ราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น
  ลูกหนี้ต้องชำระหนี้เพิ่มขึ้น
  ผู้มีรายได้ประจำเสียเปรียบ
4. ธนาคารใดต่อไปนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ธนาคารพาณิชย์
  ธนาคารกสิกรไทย
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารสินเชื่อเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. สาเหตุหนึ่งของเงินเฟ้อคือ
  อุปาสงค์ของเงินน้อยเกินไป
  อุปทานของเงินน้อยเกินไป
  อุปสงค์ของสินค้าน้อยเกินไป
  อุปทานของสินค้าน้อยเกินไป
6. ข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง
  การลดค่าของเงินของประเทศไทย ทำให้ประชาชนสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศได้ในราคาที่ถูกลง
  การลดค่าของเงินของประเทศไทยมีผลทำให้เกิดแนวโน้มที่คนไทยจะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น
  การลดค่าของเงินของประเทศไทย ช่วยให้ประชาชนในประเทศซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้ในราคาที่ถูกลง
  การลดค่าของเงินของประเทศไทย มีผลให้ภาระหนี้สินของประเทศในต่างประเทศเพิ่มสูงขื้น
7. ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่อะไรในระบบเศรษฐกิจ
  ขายพันธบัตรรัฐบาล
  โอนเงินระหว่างธนาคารกับเอกชน
  ควบคุมปริมาณเงินของประเทศ เพื่อให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
  ดำเนินนโยบายทางด้านการเงิน ควบคุมอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำ
8. ภาษีต่อไปนี้ช่วลลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ของประชาชนในประเทศ
  ภาษีการค้า
  ภาษีมรดก
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีโรงเรือน
9. การลดค่าเงินบาท เป็นการดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหา
  การกระจายรายได้
  ภาวะเงินตึงตัว
  ดุลการค้าขาดดุล
  ภาวะเงินเฟ้อ
10. ข้อใด ไม่นับ เป็นปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (MONEY SUPPLY)
  เงินคงคลังของรับบาล
  เช็คของธนาคารพาณิชย์
  เครดิตการ์ด
  เงินฝากประเภทเผื่อเรียก ออมทรัพย์ และประจำของธนาคาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile