แบบทดสอบ o-net สาระที่ 2 ชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การมีคารวธรรม �หมายถึงการเคารพต่อไปนี้ �ยกเว้นข้อใด
  เคารพผู้ที่มีอายุมากกว่า
  เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
  เคารพระเบียบข้อบังคับของสังคม
  เคารพผู้มีฐานะร่ำรวยเป็นเศรษฐี
2. ใครปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยได้ถูกต้อง
  ดำยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของเพื่อน
  แดงหยุดพูดเมื่อมีความคิดเห็นต่างจากเพื่อน
  ขาวพยายามทำให้คนอื่นชื่อตามตน
  เหลืองทำทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนยอมรับ
3. ข้อใดจัดเป็นปัญญาธรรม
  การตัดสินปัญหาด้วยเหตุผล
  การเคารพในสิทธิของผู้อื่น
  การยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  การเสียสละแรงกายและสติปัญญาในการทำงาน
4. การแก้ปัญหาในข้อใดไม่ถูกต้อง
  ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา
  ยึดเสียงข้างมากเป็นหลัก
  ถือว่าเสียงส่วนน้อยเป็นฝ่ายผิด
  คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
5. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นคนดีได้อย่างไร
  สมัครเป็นทหารเกณฑ์
  ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม
  ช่วยสอดส่องจับผู้กระทำผิดกฎหมาย
  เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และคุณครู
6. ใครเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  ก้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้เป็นผู้นำหมู่บ้าน
  กาจไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเก่งที่เสนอมา
  เกียรติยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ
  กรชอบข้ามถนนบริเวณที่มีรถวิ่งผ่านไปมาน้อย
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้
  รู้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
  มีคุณธรรมยึดมั่นในศีลธรรม
  เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
8. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนในฐานะเป็นพลเมืองดี
  รักษาสภาพแวดล้อม
  ไม่สนใจคนอื่นนอกจากตนเอง
  ปล่อยให้งานทุกอย่างเป็นของผู้นำชุมชน
  ช่วยเหลือเฉพาะบ้านใกล้เคียง
9. สมชายทำงานกลุ่มกับเพื่อนด้วยความร่วมมือที่ดี �แสดงว่ามีวิถีประชาธิไตยข้อใด
  มนุษยธรรม
  คารวธรรม
  ปัญญาธรรม
  สามัคคีธรรม
10. ข้อใดจัดเป็นคารวธรรม
  การตัดสินปัญหาด้วยเหตุผล
  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  การยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  การเสียสละแรงกายและสติปัญญาในการทำงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile