ASEAN Review FINAL

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดผิด เกี่ยวกับแผนงาน (Roadmap)
  ปัจจุบันมี 12 สาขา
  สาขาล่าสุดคือ การท่องเที่ยว
  ไทย - การบินและการท่องเที่ยว
  สิงคโปร์ - บริการด้านสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ASEAN Summit ครั้งที่ 13 ข้อใดผิด
  ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
  รองรับกฎบัตรอาเซียน
  เกิดปี 2550
  ไม่มีข้อใดผิด
3. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรอาเซียน
  ตั้งคณะมนตรีประจำ 3 เสาหลัก
  ไม่แทรกแซงกิจการภายใน
  กำหนดให้เพิ่มการประชุมสุดยอดอาเซียนจากปีละ 1 ครั้งเป็นปีละ 2 ครั้ง
  ทุกข้อเกี่ยวข้อง
4. ข้อใดผิดเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน
  มี 13 หมวด 55 มาตรา
  มีผลบังคับใช้วันที่ 15 ธันวาคม 2551
  ทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล
  ไม่มีข้อใดผิด
5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ AFTA
  ระบบ CEPT
  รับรอง 2536 เริ่มใช้ 2537
  Asia Free Trade Area
  คิดโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
6. ข้อใดผิดเกี่ยวกับปฏิญญา
  ปฏิญญาบาหลี II - เปิดประชาคมอาเซียนในปี 2020
  ปฏิญญาชะอำ-หัวหิน - แผนงานเกี่ยวกับเสาต่างๆของประชาคมอาเซียน
  ปฏิญญานูเร็มเบิร์ก - ความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ - ว่าด้วยกรพัฒนาทักษะและการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
7. ข้อใดไม่ใช่ Vision ASEAN 2020
  เป็นชุมชนแห่งการเอื้ออาทร
  วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอย่างเป็นพลวัต
  ประกอบด้วยสามเสาหลัก คือ AEC APSC ASCC
8. อาชีพใดไม่ได้อยู่ใน MRAs
  นักสำรวจ
  นักบัญชี
  การบิน
  การท่องเที่ยว
9. ข้อใดเกี่ยวข้องกับ ASCC
  AHA Centre
  ZOPFAN
  SEAN-FZ
  ACIA
10. เลขาธิการอาเซียน มีวาระกี่ปี
  4
  5
  6
  7
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile