แนวสอบ O-NET ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การแสดงโขนไม่ได้ดัดแปลงมาจากการละเล่นประเภทใด
  ชักนาคดึกดำบรรพ์
  กระบี่กระบอง
  หนังใหญ่
  ละครเพลง
2. ข้อใดเป็นประเภทเครื่องดีดทั้งหมด
  ขิม จะเข้� ฆ้องวง
  จะเข้� ซึง� พิณเพี๊ยะ
  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ขิม
  เกาะ� กรับ โกร่ง ซออู้
3. การแสดงข้อใดมีผู้แสดงเป็นหญิงล้วน
  ละครนอก
  ละครใน
  ละครดึกดำบรรพ์
  ละครพันทาง
4. การละเล่นรำเถิดเทิง หรือการรำกลองยาวนิยมเล่นกันมากในภาคใดของประเทศไทย
  ภาคกลาง
  ภาคตะวันออก
  ภาคใต้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ศิลปะไทย เป็นศิลปะทีจัดอยู่ในประเทศใด
  ศิลปะแบบนามธรรม
  ศิลปะแบบธรรมชาติ
  ศิลปะแบบอุดมคติ
  ศิลปะแบบสมัยเก่า
6. ข้อใดไม่ใช่การประสมวงดนตรีไทย
  วงมโหรี
  วงเครื่องสาย
  วงปี่พาทย์
  วงมอญ
7. ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศิลปะในสมัยใด
  สุโขทัย
  ลพบุรี
  ทวาราวดี
  ศรีวิชัย
8. ตัวโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับเท่าใด
  ครึ่งหนึ่งของตัวกลม
  ครึ่งหนึ่งของตัวขาว
  ครึ่งหนึ่งของตัวดำ
  ครึ่งหนึ่งของตัวเขบ็ต
9. วงขับไม้มีผู้บรรเลงกี่คน
  1 คน
  2�คน
  3�คน
  4�คน
10. ข้อใดคือเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทย
  เครื่องแต่งกายอันวิจิตร งดงาม
  ลีลาท่ารำ อันนุ่มนวล อ่อนช้อย
  เนื้อร้อง ทำนอง อันไพเราะจับใจ
  ถูกทั้ง 1 และ 2
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile