ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
  ชาวประมง
  ชาวนา
  ชาวสวน
  ประชากรบนโลกทุกคน
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของไทยที่เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อบริโภคมาเป็นผลิตเพื่อการค้าส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร
  มีการใช้ทรัพยากรเพื่อนำมาผลิตสินค้ามากขึ้น
  มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้น
  ทำให้คนป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น
  ทุกข้อที่กล่าวมาล้วนเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิตเพื่อบริโภคมาเป็นผลิตเพื่อการค้าทั้งสิ้น
3. ข้อใดเป็นสาเหตุให้ประชากรเพิ่มขึ้น
  การตาย
  การเกิด
  การคุมกำเนิด
  การใช้ชีวิตโสด
4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคม
  ถนน
  วัด
  ป่าไม้
  สัญญาณไฟจราจร
5. การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรในลักษณะใดที่จะส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด
  การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรออกนอกประเทศ
  อัตราการเกิดของประชากรสูง อัตราการตายต่ำ
  อัตราการเกิดของประชากรต่ำ อัตราการตายสูง
  มีประชากรวัยผู้ใหญ่มากขึ้น
6. คนในชุมชนมีส่วนทำให้ชุมชนน่าอยู่ได้อย่างไรบ้าง
  ช่วยกันดูแลรักษาสาธารณูปโภค เช่น ถนน สะพาน ให้อยู่ในสภาพดี
  ไม่ขีดเขียนหรือสลักชื่อหรือข้อความใดๆ ลงบนสิ่งของที่เป็นของส่วนรวม
  ช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
  ถูกต้องทั้งข้อ 1. 2. และ 3.
7. สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในข้อใดที่สร้างขึ้นมาเพื่อกำหนดแนวทางให้คนในสังคมปฏิบัติตาม
  ระบบการปกครอง
  กฎหมาย
  สัญญาณไฟจราจร
  ทางม้าลาย
8. การที่มนุษย์นำเครื่องจักรกลมาใช้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง
  ทำให้มนุษย์ต้องขุดและนำแร่ธาตุต่าง ๆ มาใช้เพื่อผลิตเครื่องจักรกล
  เกิดควันพิษที่เกิดจากการสันดาปเครื่องยนต์
  ทำให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทำลายเร็วขึ้นเพราะความสามารถในการทำงานของเครื่องจักร
  ทุกข้อที่กล่าวมาล้วนเป็นผลมาจากการนำเครื่องจักรมาใช้ทั้งสิ้น
9. การเกิดของประชากรส่งผลให้เกิดสิ่งใดตามมา
  ความต้องการในการบริโภคทรัพยากรมากขึ้น
  ทำให้มีสมาชิกในสังคมเพิ่มขึ้น
  ประเทศจะมีรายได้มากขึ้น
  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
10. ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด
  เกิดจากไฟป่า
  การกระทำของมนุษย์ต่างดาว
  การกระทำของมนุษย์
  ไม่มีข้อถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile