ข้อสอบชุดที่ 3 การบริหารงานวิชาการ

,ข้อสอบชุดที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ประกาศใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา หมายถึงข้อใด
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2554
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2561
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2562
2. กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 แทนหลักสูตรใด
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2542
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2544
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2556
3. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของเครื่องมือที่ดีของการวิจัย
  มีความเที่ยงตรง
  มีค่าความเชื่อมั่นสูง
  มีประสิทธิภาพ
  มีความเชื่อถือได้
4. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการแนะแนว
  แก้ไขปัญหา
  ป้องกันปัญหา
  ส่งเสริมและพัฒนา
  ช่วยเหลือ
5. รู้จักตนเอง และอาชีพที่ทำตามความสามารถ เป็นขอบข่ายของการแนะแนวข้อใด
  การศึกษา
  อาชีพ
  สังคมส่วนตัว
  ทักษะชีวิต
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ตรงกับข้อใด
  อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี
  ทุก ๆ ปี
  1 ครั้งในทุก 5 ปี
  อย่างน้อย 1 คนในทุก 5 ปี
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  เอกสารทางราชการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คือ ปพ.1-3
  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด คือ ปพ.4-9
  ปพ.1-ปพ.2 ผู้อำนวยสำนักงานการเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจสั่งซื้อ
  ปพ.1 ใบรายงานผลการเรียน
8. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการพิจารณาผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ครูผู้สอนชั้น ป.3
  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  รองผู้อำนวยการ หรือ ครูวิชาการ
9. การย้ายนักเรียน สถานศึกษาทำหนังสือส่งนักเรียนย้ายไปเข้าเรียนต้องนำเอกสารใดส่งไปด้วย
  ปพ.1 , ปพ.7, ปพ.9
  ปพ.1 , ปพ.8, ปพ.9
  ปพ.1 , ปพ.7, ปพ.8
  ปพ.1, ปพ.6 , ปพ.8
10. ข้อใดไม่ใช่ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
  ไม่มีการรับรองหรือไม่รับรอง
  ประเมินเพื่อพัฒนา
  ลดภาระเอกสาร ไม่เน้นเอกสาร
  เพิ่มการสื่อสารเชื่อมโยงกับการประเมินภายใน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile