คอมพิวเตอร์_P6

,ข้อสอบชุดนี้จัดทำเพื่อวัดผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ๅ/-ๅ/-
  ๅ/-/ๅ-
  ๅ/-ๅ/-
  /ๅ-ๅ/-ๅ/
  -/ๅ-/ๅ-ๅ/-
2. ฟฟ
  ฟหกหฟ
  กฟหกหฟ
  กหฟก
  หฟกหฟกหฟก
3. ๅๅ/-
  ฟไกำหฟก
  หฟกฟห
  กฟหก
  ฟหกฟหก
4. 1. ต้องการให้ Object เดินได้ต้องใช้คำสั่งใด
  Program > Walk
  Program > Eat
  Program > Hit
  Program > Run
5. /ๅ-/ๅ-
  /ๅ-/ๅ-
  /ๅ-/ๅ-
  /ๅ-/ๅ-/ๅ-/ๅ-
  ๅ/-ๅ/-
6. ๅ/-/ๅ-
  ๅ/-ๅ/
  -/ๅ-
  /ๅ-/ๅ-/ๅ-
  /ๅ-/ๅ-
7. หฟกหฟกหฟ
  กฟหกหฟ
  กฟหกฟห
  กฟหกฟหกฟหกหฟก
  ฟหกฟหกฟหกฟหกฟหก
8. ฟ

  กฟหกหฟด


9. ๅ/-
  /ๅ-
  /ๅ-
  /ๅ-
  /ๅ-
10. ๅๅๅ/-
  ๅ/-/ๅ-ๅ/-/ๅ-/ๅ
  หฟด
  ฟหกฟหก
  หฟกฟหก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile