ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 2 (ระดับ advance)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Dan and Beam have just seen a very amazing soccer match. Dan comments on how amazing it was. Beam agrees and says: “…………………..”
  o do I.
  It certainly was.
  I did too.
  It seems you’re right.
2. You are in the dentist’s chair and the dentist says to you, “…………”
  Wait and see.
  Let’s have a look.
  Go ahead.
  Make yourself at home.
3. As you are leaving a party, you say to the host: “…………………”
  It’s your hospitality.
  I am very happy about it.
  I had a great time.
  Pleased to meet you.
4. You are standing in line to buy some food coupons when someone cuts in front of you. You say: “………………..”
  I’ll save you a place.
  Hold on. I’ll put you through.
  Go to the back of the line.
  Wait for me.
5. You are short of sugar so you ring your neighbor’s bell and say, “..…”
  I would like to take your sugar.
  Can I use your sugar?
  May I borrow some sugar?
  Give me some sugar.
6. You are in Bangkok, talking to your friend in Singapore. You mention that you are flying down next weekend. Your friend says, “……….. at the airport.”
  I’ll come after you
  I’ll pick you up
  I’ll be there for you
  I’ll go and receive you
7. Tata is in a restaurant and the waitress who is taking her order asks: “……………….”
  What do you think to eat?
  What would you like to eat?
  What would you want to eat?
  What do you have to eat?
8. Cheer spends the weekend with her company at the house in the country. When she leaves, she says to her host, “………………”
  Thank you for having me.
  You are too kind to take me.
  You make me feel so good.
  I admire your hostess.
9. Your friend is about to cross the street and he doesn’t see a fast-approaching car. You shout, “…………………”
  Look up!
  Watch out!
  Hurry up!
  Run fast!
10. You can’t hear the news on the radio so you say to your American friend “………………”
  Can you please put it on?
  How about switching it on?
  Would you mind turning it up?
  Could you pick it up, please?
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile