ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 2 (ระดับ advance)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. You are standing in line to buy some food coupons when someone cuts in front of you. You say: “………………..”
  I’ll save you a place.
  Hold on. I’ll put you through.
  Go to the back of the line.
  Wait for me.
2. Your relative is short of money and asks you: “………………”
  Could I loan you five hundred baht?
  How is five hundred baht?
  Can I borrow five hundred baht?
  Let’s call it five hundred baht.
3. Film goes to seea policeman. The first thing the policeman says to him is: “…………”
  So what have you been doing?
  What seems to be the problem?
  Can you tell me everything that’s wrong?
  May I help you?
4. Tata is in a restaurant and the waitress who is taking her order asks: “……………….”
  What do you think to eat?
  What would you like to eat?
  What would you want to eat?
  What do you have to eat?
5. You are short of sugar so you ring your neighbor’s bell and say, “..…”
  I would like to take your sugar.
  Can I use your sugar?
  May I borrow some sugar?
  Give me some sugar.
6. Your friend is about to cross the street and he doesn’t see a fast-approaching car. You shout, “…………………”
  Look up!
  Watch out!
  Hurry up!
  Run fast!
7. Cheer spends the weekend with her company at the house in the country. When she leaves, she says to her host, “………………”
  Thank you for having me.
  You are too kind to take me.
  You make me feel so good.
  I admire your hostess.
8. You are in the dentist’s chair and the dentist says to you, “…………”
  Wait and see.
  Let’s have a look.
  Go ahead.
  Make yourself at home.
9. At a wedding reception, the uncle of the bride stands up and says, “………………”
  Please stand and have some toast with them.
  Please join me in wishing the newlyweds a happy life together.
  Let’s join the bride and groom while they are having a drink.
  I’d like to give a talk to the bride and groom.
10. May is always complaining because her boyfriend doesn’t have enough money to buy a car. One day he says to her angrily, “……….”
  How can I do that to you?
  You’re driving me crazy.
  How am I supposed to think?
  Don’t be so serious.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile