แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/10

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0 คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม
  สำนักงานรัฐมนตรี
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. สำนักงานรัฐมนตรีมีใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขานุการรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวง
  เลขารัฐมนตรี
3. ข้อใดไม่จัดอยู่ในการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
4. การแบ่งส่วนราชการภายในของเขตพื้นที่การศึกษา ออกเป็นกฎหมายใด
  ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประกาศกระทรวง
  กฎกระทรวง
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
  กำหนดนโยบาย
  กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
  กำหนดงบประมาณ
6. การแบ่งส่วนราชการในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกเป็นกฎหมายใด
  ระเบียบ
  กฎกระทรวง
  พระราชกฤษฎีกา
  ประกาศ
7. สภาการศึกษา มีหน้าที่ให้ความเห็นหรือคาแนะนาในเรื่องใด
  งบประมาณ
  มาตรฐานการศึกษา
  กฎหมายและกฎกระทรวง
  แผนการศึกษาแห่งชาติ
8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พิจารณาเสนอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การเสนอจัดตั้งงบประมาณ
  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การสนับสนุนทรัพยากร
9. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
  จัดสรรงบประมาณ
  พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
  ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา
10. ข้อใดไม่จัดอยู่ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้แทนองค์กรเอกชน
  ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลาม
  ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
  ผู้แทนคณะสงฆ์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile