ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการเสด็จประพาสต้น
  ประหยัดรายจ่าย
  ทราบความเป็นอยู่ของราษฎร
  ได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับราษฎร
  ทราบการทำงานของข้าราชการท้องถิ่น
2. เพราะเหตุใดประเพณีในภาคต่างๆ ของไทยจึงมีความใกล้เคียงกัน
  อยู่ในประเทศเดียวกัน
  อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
  เป็นคนไทยเหมือนกัน
  นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน
3. พระราชพงศาวดารมีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องใด
  สถาบันกษัตริย์
  พระพุทธศาสนา
  สงครามกับอาณาจักรอื่น
  ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
4. ทฤษฎีที่ว่าคนไทยมาจากตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของจีนใช้หลักฐานอะไรสนับสนุน
  หนังสือหลักไทย
  เอกสารทางประวัติศาสตร์
  ฮีโมโกบิน อี ในเลือด
  โครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ
5. การปฏิรูปการปกครองมีจุดประสงค์สำคัญในเรื่องใด
  ลดค่าใช้จ่ายของรัฐ
  การรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
  กระจายอำนาจการปกครอง
  ป้องกันการรุกรานของต่างชาติ
6. ข้อใดคือวิธีการเลิกทาสของไทย
  ให้ทาสมารับราชการทหารแทน
  ให้ทาสทำงานใช้หนี้ไปจนหมดค่าตัว
  ประกาศเลิกทาสพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
  ให้ลูกทาสมีค่าตัวลดลงไปเรื่อยๆ ตามพระราชบัญญัติพิกัดอายุลูกทาสลูกไท พ.ศ. 2417
7. ข้อใดคือจุดประสงค์สำคัญในการปฏิรูปประเทศ
  เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตก
  เพื่อสร้างความมั่นคงและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
  เพื่อสร้างความมั่นคงและจัดระเบียบการบริหาร
  เพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจและความสะดวกสะบาย
8. การสร้างพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด
  สะดวกในการเก็บรักษา
  สะดวกในการปรับปรุงแก้ไข
  สะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง
  สะดวกในการศึกษาค้นคว้ามากยิ่งขึ้น
9. กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิปัญญาที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องใด
  ผลิตฝนเทียม
  ผลิตกระแสไฟฟ้า
  จัดสรรน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรม
  บำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีและนำกลับมาใช้ใหม่
10. ปัจจัยใดที่ช่วยสนับสนุนการก่อการของคณะราษฎร
  ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
  การคุกคามของต่างชาติ
  พระมหากษัตริย์อ่อนแอ
  ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile