แนวสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการสื่อสารที่สัมฤทธิผล
  ผู้ส่งและผู้รับติดต่อกันโดยตรง
  ผู้ส่งและผู้รับมีความเข้าใจตรงกัน
  ผู้ส่งสารได้ตรงกับความรู้สึกนึกคิดของตน
  ผู้รับสารตอบสนองผู้ส่งด้วยความเข้าใจและพอใจ
2. องค์ประกอบที่ทำให้การใช้ภาษาในการสื่อสารต่างกันออกไปได้แก่ข้อใด
  สาร
  วุฒิ
  ฐานะการเงิน
  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. ข้อใด ไม่ใช่ อวัจนภาษา
  สีหน้า
  ท่าทาง
  น้ำเสียง
  การเขียนบันทึก
4. ผู้รับสารเกิดความรู้สึกในข้อใด ถ้าผู้ส่งสารแต่งกายสุภาพ
  นิยม
  เชื่อถือ
  ยำเกรง
  ชื่นชม
5. การสื่อสารที่ดี นอกจากจะมีองค์ประกอบของการสื่อสารแล้ว สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอีกประการหนึ่งคือ
  ความชัดเจนของสาร
  ความจริงใจของผู้สื่อสาร
  ความเข้าใจของผู้รับ
  กาลเทศะ และสภาพแวดล้อมเพื่อผู้รับสารจะได้เกิดความเข้าใจตรงกัน
6. ข้อใดจัดเป็นสาร
  จดหมาย
  ผู้ส่งจดหมาย
  ข้อความในจดหมาย
  ผู้เขียนจดหมาย
7. ข้อใดเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิผลมากขึ้น
  การฝึกฝน
  ความจริงใจ
  กาลเทศะ
  สถานการณ์
8. ในการจัดนิทรรศการผลงานทางศิลปะข้อใดเป็นผู้ส่งสาร
  นิทรรศการ
  ผู้จัดนิทรรศการ
  ผู้ชมนิทรรศการ
  สถานที่จัดนิทรรศการ
9. ภาษาในข้อใดใช้พูดระหว่างเพื่อนต่อเพื่อน
  หนังเรื่องนี้ไม่เข้าท่า
  ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ดี
  หนังสือเรื่องนี้ไม่ค่อยมีสาระ
  ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ค่อยมีลักษณะเด่นเลย
10. ข้อใดเป็นความหมายของการสื่อสาร
  การส่งข่าว
  การส่งข่าว รับสาร
  การเขียนจดหมาย
  การติดต่อระหว่างมนุษย์และมีการตอบสนอง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile