แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1

แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำพูดที่ว่า วัยแตกเนื้อหนุ่มสาว หมายถึงช่วงวัยใด
  วัยรุ่น
  วัยเด็กตอนปลาย
  วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
  วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง
2. วัยเจริญพันธุ์จะเริ่มในวัยใด
  วัยรุ่น
  วัยเด็ก
  วัยผู้ใหญ่
  แล้วแต่พัฒนาการของแต่ละบุคคล
3. บุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เรามักเรียกว่าวัยอะไร
  วัยชรา
  วัยสูงอายุ
  วัยเกษียณอายุ
  วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย
4. ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดแรงขับทางเพศ (Sexual drive) คืออะไร
  ฮอร์โมน
  พลังทางเพศ
  การเจริญเติบโต
  อารมณ์ทางเพศ
5. ข้อใดเป็นการแบ่งเซลล์เมื่อเกิดการปฏิสนธิ
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ...
  ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ ...
  ๑ ๒ ๔ ๖ ๘ ...
  ๑ ๒ ๔ ๘ ๑๖ ...
6. อาหารมื้อใดที่มีความสำคัญที่สุด
  เช้า
  เย็น
  กลางวัน
  กลางคืน
7. การที่นักเรียนรู้จักติดตามดูแลเพื่อให้ตนเองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความสำคัญอย่างไร
  ทราบน้ำหนักและส่วนสูงของตนเอง
  เพื่อให้ทราบการเจริญเติบโตของตนเอง
  เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาการของตนเองว่าเป็นอย่างไร
  เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของของนักเรียนในอนาคต
8. ฮอร์โมนที่ผลิตออกมาจากต่อมไร้ท่อมีหน้าที่สำคัญอย่างไร
  ช่วยให้ส่วนสูงและน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์
  ช่วยให้วัยรุ่นมีพัฒนาการทางเพศเป็นไปตามปกติ
  ช่วยในการพัฒนาร่างกายของเด็กวัยรุ่นให้เป็นไปตามวัย
  ช่วยในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
9. เด็กวัยรุ่นส่วนมากมักจะนิยมแต่งกายแบบใด
  ตามสบาย
  ตามสมัยนิยมและเพื่อนๆ
  ตามที่พ่อแม่ของตนเองซื้อให้
  ตามภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
10. การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ควรปฏิบัติอย่างไร
  ภาคเรียนที่ ๑ รวม ๒ ครั้ง
  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
  ภาคเรียนใดก็ได้ รวม ๒ ครั้ง
  ภาคเรียนที่ ๒ ควรทำ รวม ๒ ครั้ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS