แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

,แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีผลใช้บังคับใช้ในกี่วัน
  30 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  60 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  90 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  120วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
2. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รัฐบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยรายได้ มากกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเดือนละกี่บาท
  50 บาท
  200 บาท
  250 บาท
  300 บาท
3. หน่วยงานใดได้รับรางวัลที่ 2 ของ United Nations Public Service Award ในสาขานวัตกรรมและความเป็น เลิศของการให้บริการด้านสุขภาพของเอเชียและเอเชียแปซิฟิก
  โครงการบ้านสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ที่ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
  โครงการบ้านเด็กกำพร้า ที่ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
  โครงการบ้านนักโทษหญิง ที่ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
  โครงการบ้านของคนไร้บ้าน ที่ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
4. การะเกดใช้ภาษาไทยเลือกใช่ คะ ค่ะ ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ตรงกับสมรรถนะเด็กไทยในข้อใด
  Collaboration, Teamwork and Leadership
  Higher-order Thinking Skills and Innovation
  Thai Language for Communication)
  Career Skills and Entrepreneurship
5. "อิกโนเบล" (Ig Nobel) หมายถึงรางวัลในข้อใด
  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้งบประมาณมากที่สุด
  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุดเฟอเฟค
  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุดเพี้ยน
  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุด
6. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ตรงกับข้อใด
  100 คน
  150 คน
  200 คน
  250 คน
7. ร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับ ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากใคร
  คสช.
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  คณะรัฐมนตรี
  นายกรัฐมนตรี
8. ดาวหางที่โคจรเข้ามาใกล้โลกและใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบ 6 ปี ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ตรงกับข้อใด
  ดาวหางนีออน
  ดาวหางจีแซด
  ดาวหางอันตรอน
  ดาวหางเมกะ
9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีกี่มาตรา
  74 มาตรา
  123 มาตรา
  178 มาตรา
  225 มาตรา
10. พายุใหญ่ในรอบ 25 ปีที่ถล่มญี่ปุ่นมีชื่อตรงตามข้อใด
  พายุเซบี
  พายุยางจี
  พายุเดชซี
  พายุเทาซ่อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile