ข้อสอบชุดที่ 4 การบริหารงานวิชาการ

,ข้อสอบชุดที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การจัดการเรียนการสอนให้ยึดสิ่งใดเป็นสำคัญ
  ยึดมาตรฐานการศึกษา
  ยึดตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้
  ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  กระบวนการจัดการเรียนการสอน
2. การที่ครูประจำชั้นปลูกฝังค่านิยม เรื่อง การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติ สอดคล้องกับจุดเน้นการนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการลงสู่การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับชั้นใดมากที่สุด
  ป.1-3
  ป.4-6
  ม.1-3
  ม.4-6
3. หน่วยงานใดต่อไปนี้ มีหน้าที่กำหนดสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
  เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  เพื่อทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
  เพื่อหาจุดบกพร่องของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
5. แผนการพัฒนาคุณภาพ ควรยึดอะไรเป็นฐาน
  มาตรฐานการศึกษา
  เงื่อนไขการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
  ความต้องการของสถานศึกษา และความต้องการของชุมชน
  คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นผู้เรียนสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง มีทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจในความเป็นไทย ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
  ก่อนประถมศึกษา
  ประถมศึกษา
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
7. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  การพัฒนาคุณภาพ
  การควบคุมคุณภาพ
  การตรวจสอบคุณภาพ
  การประเมินคุณภาพ
8. ผู้ใดมีบทบาทสำคัญที่สุดในระบบการแนะแนวในโรงเรียน
  ผู้ปกครอง
  ครูแนะแนว
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ครูที่ปรึกษาหรือครุประจำชั้น
9. เน้นเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับระดับการศึกษาข้อใด
  ระดับก่อนประถมศึกษา
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
10. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากนักเรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นใครมีบทบาทสำคัญในการพิจารณา ให้นักเรียนซำ้ชั้นได้
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ครูผู้สอนประจำชั้น
  ผอ. สพท.
  คณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile