วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่15

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ฮอร์โมนใดมีผลต่อการทำงานของไต
  วาโซเพรสซิน
  ออกซิโทซิน
  ไทรอกซิน
  แคลซิโทนิน
2. ต่อมไทรอยด์ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนชนิดใด
  ไทรอกซิน
  แคลซิโทนิน
  พาราทอร์โมน
  ข้อ 1. และ 2.
3. พอนส์ ทำหน้าที่ใดต่อไปนี้
  ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อบนใบหน้า
  ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแขน
  ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อขา
  ควบคุมการทำงานของหัวใจ
4. โกรทฮอร์โมน ทำหน้าที่อะไร
  ควบคุมการขับถ่าย
  ควบคุมการหายใจ
  ควบคุมการเจริญเติบโต
  ควบคุมการทำงานของไต
5. ในขณะที่เราโกรธหรือเกิดความกลัว ระบบประสาทใดจะทำงาน
  ระบบประสาทซิมพาเทติก
  ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
  ระบบประสาทไขสันหลัง
  ระบบประสาทส่วนกลาง
6. ฮอร์โมนใดควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย
  กลูโคคอร์ติคอยด์
  มิเนอราโลคอร์ติคอยด์
  เอพิเนฟริน
  พาราทอร์โมน
7. ข้อใดคือหน้าที่ของฮอร์โมนไทรอกซิน
  ควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะ
  ควบคุมน้ำในร่างกาย
  ควบคุมการหมุนเวียนโลหิต
  ควบคุมกระบวนการเผาผลาญภายในร่างกาย
8. ต่อมใดเป็นต่อมขนาดใหญ่ที่เป็นได้ทั้งต่อมมีท่อและต่อมไร้ท่อ
  ตับอ่อน
  ต่อมไทมัส
  ต่อมเพศ
  ต่อมหมวกไต
9. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของสมองไม่ถูกต้อง
  เป็นก้อนแข็งๆ
  บรรจุอยู่ในศีรษะ
  เป็นเนื้อเยื่ออ่อนนุ่ม
  ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย
10. ต่อมใต้สมองส่วนหน้าผลิตฮอร์โมนกี่ชนิด
  1 ชนิด
  2 ชนิด
  3 ชนิด
  4 ชนิด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile