ประโยคคำสั่ง สั่งห้าม ขอร้อง ในภาษาอังกฤษ

,ประดยคคำสั่ง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. _________________ the lights before you leave the room.
  Let’s turn on
  Turn on
  Please turn off
  Don’t turn off
2. __________________ the mobile – phone in the meeting room.
  Don’t buy
  Don’t given
  Don’t use
  Don’t stand
3. My sister is sleeping _______________ in the garden.
  let’s play
  played
  to play
  playing
4. Don’t __________ away. Please ________ for me.
  runing, waiting
  runs, waits
  run, wait
  runed, waited
5. You are dirty. _________________.
  Take a shower
  Takes a shower
  To take a shower
  Don’t take a shower
6. Let’s __________ for a walk but don’t _________ to the bridge.
  go, take
  take, take
  take, go
  go, go
7. Tom: I’m hungry.Jerry: ________________.
  Do I have dinner
  Let’s have dinner
  Please had dinner
  Let have dinner
8. ประโยคใดไม่ถูกต้อง
  Count one to one hundred, please.
  Count one to one hundred.
  Counts one to one hundred.
  Please count one to one hundred.
9. _________________ it to me.
  Gave
  Giving
  Gived
  Give
10. The bus is coming ____________ it.
  let’s get on
  don’t get in
  go to
  let get on
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile