การลบจำนวนเต็ม

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 89-52 �มีค่าเท่าไหร่
  27
  37
  47
  57
2. 〈8-〈-6〉〉-12 �มีค่าเท่าไหร่
  26
  -26
  2
  -2
3. 〈-5〉-〈-12〉มีค่าเท่าไหร่
  7
  -7
  17
  -17
4. 〈〈-5〉-6〉-〈-2〉 � มีค่าเท่าไหร่
  -13
  13
  9
  -9
5. 85-〈-54〉 มีค่าเท่าไหร่
  129
  139
  149
  159
6. 〈-5〉-5 มีค่าเท่าไหร่
  9
  10
  -10
  0
7. 〈56-〈-54〉〉-5 �มีค่าเท่าไหร่
  -105
  105
  7
  -7
8. 82-56 มีค่าเท่าไหร่
  26
  -26
  27
  -27
9. 〈56-52〉-〈-12〉 �มีค่าเท่าไหร่
  16
  -16
  8
  -8
10. 59-〈85〉 �มีค่าเท่าไหร่
  25
  -25
  -26
  26
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile