O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/8

,https://pakornkrits.wordpress.com/tag/ข้อสอบ-onet-56-พร้อมเฉลย,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ระบบนิเวศที่สมดุลหมายถึงข้อใด
  บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน
  บริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตจำนวนเท่าๆ กัน
  บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ และมีความสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆ
  บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายในปริมาณ สัดส่วน และการกระจายที่เหมาะสม
2. สิ่งมีชีวิตในข้อใดแสดงบทบาทต่างจากสิ่งมีชีวิตในข้ออื่น
  มอส
  ชวนชม
  เห็ดนางฟ้า
  สาหร่ายหางกระรอก
3. ตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด
  มนุษย์
  นักการเมือง
  ภัยธรรมชาติ
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
4. “หนอน นก หญ้า งู” พบในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง จะเขียนความสัมพันธ์ในรูปโซ่อาหารได้อย่างไร
  หญ้า
  ⟶ หนอน ⟶ งู ⟶ นก
  หญ้า ⟶ หนอน ⟶ นก ⟶ งู
  หญ้า
5. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
  อัตราการเกิดเท่านั้น
  อัตราการตายเท่านั้น
  อัตราการเกิด อัตราการตาย และอัตราการอพยพเข้า
  อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการอพยพเข้า และอัตราการอพยพออก
6. สาเหตุสำคัญที่สุดของปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด
  การเพิ่มขึ้นของประชากร
  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
  ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ
  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
7. วัฏจักรสารใดที่จะเกิดขึ้นได้สมบูรณ์ต้องอาศัยจุลินทรีย์
  น้ำ
  คาร์บอน
  ไนโตรเจน
  ฟอสฟอรัส
8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรคาร์บอน
  การคายน้ำของพืช
  การหายใจของสิ่งมีชีวิต
  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
  การย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์
9. ระบบนิเวศประกอบด้วยโครงสร้างใดบ้าง
  กลุ่มสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียว
  กลุ่มสิ่งมีชีวิต และแหล่งที่อยู่
  กลุ่มสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
  กลุ่มสิ่งมีชีวิต แหล่งที่อยู่ และสิ่งแวดล้อม
10. ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่า “สิ่งแวดล้อม” ได้ถูกต้องที่สุด
  สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
  สิ่งต่างๆ ที่มีความเหมาะสมต่อมนุษย์
  ทุกสิ่งที่ประกอบกันเป็นโลกและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับป่าไม้ ดิน น้ำ อากาศ
  ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่ มนุษย์สร้างขึ้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile