เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จำนวนใดมีค่าน้อยกว่า 40,576,030
  40,567,030
  41,567,030
  40,576,300
  41,576,300
2. จำนวนใดมีค่ามากกว่า 3,571,200
  3,571,020
  3,471,300
  3,571,300
  3,381,200
3. พิจารณาการเขียนในรูปกระจายต่อไปนี้1) 1,530,466 = 1 + 50 + 300 + 40,000 + 600,000 + 6,000,0002) 2,050,430 = 2,000,000 + 50,000 + 400 + 303) 23,006,210 = 20,000,000 + 3,000,000 + 6,000 + 200 + 10ข้อใดถูกต้อง
  ข้อ 1), 2)
  ข้อ 2), 3)
  ข้อ 1), 3)
  ข้อ 1), 2), 3)
4. จำนวนใดมีค่าน้อยที่สุด
  3,541,199
  3,641,199
  3,461,299
  3,641,399
5. ข้อใดเป็นจำนวนเดียวกันทั้งหมด
  2,104,599๒,๑๐๙,๕๔๔สองล้านหนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้า
  1,760,244๑,๗๖๐,๒๕๕หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบห้า
  3,240,200๓,๒๔๐,๒๐๐สามล้านสองแสนสี่หมื่นสองร้อย
  2,645,311๒,๖๕๔,๓๑๑สองล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสิบเอ็ด
6. 7,610,200 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 7,620,500 เท่าไร
  มากกว่า 10,000
  น้อยกว่า 10,000
  มากกว่า 20,000
  น้อยกว่า 20,000
7. จำนวนใดมีค่ามากที่สุด
  6,272,866
  6,227,966
  6,271,866
  6,271,966
8. 67,321,518 ตัวเลข 3 กับ ตัวเลข 5 มีค่าต่างกันเท่าไร
  296,500
  297,500
  298,500
  299,500
9. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย
  6,249,377 3,946,733 5,434,600
  3,121,500 2,543,100 3,211,500
  1,535,422 1,635,422 2,711,300
  4,302,100 2,765,343 2,765,334
10. 2,800,000 เป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของจำนวนใด
  2,735,400
  2,851,300
  2,765,300
  2,860,211
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile