แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่7

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง 60% และสังกะสี 40% ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ทองแดงเป็นตัวถูกละลาย สังกะสีเป็นตัวทำละลาย เพราะทองแดงมีปริมาณมากกว่าทองแดง
  ทองแดงเป็นตัวถูกละลาย สังกะสีเป็นตัวทำละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็นของแข็งเหมือนสังกะสี
  ทองแดงเป็นตัวทำละลาย สังกะสีเป็นตัวถูกละลาย เพราะทองแดงมีประมาณมากกว่าสังกะสี
  ทองแดงเป็นตัวทำละลาย สังกะสีเป็นตัวถูกละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็นของแข็งเหมือนทองแดง
2. ปัจจัยในข้อใดไม่เกี่ยวกับความสามารถในการละลายของสาร
  ขนาดของภาชนะที่ใช้บรรจุสารละลาย
  อุณหภูมิ
  ปริมาณของตัวทำละลาย
  ชนิดของตัวทำละลาย
3. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
  เซลล์พืชมีลักษณะกลมรี ส่วนเซลล์สัตว์มีลีกษณะเป็นเหลี่ยม
  เซลล์พืชมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ส่วนเซลล์สัตว์เป็นทรงกลม
  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะเหมือนกันมาก
  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะรูปร่างนิวเคลียสที่แตกต่างกัน
4. ออสโมซิส คืออะไร
  การแพร่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อย
  การแพร่ของน้ำผ่านตัวกลางจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมาก
  การแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้นของน้ำมากกว่า
  การแพร่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมาก ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยกว่า
5. โครงสร้างใดของเซลล์ที่ทำหน้าที่เสมือน รั้วบ้าน
  ผนังเซลล์
  ไซโทพลาสซึม
  นิวเคลียส
  เยื่อหุ้มเซลล์
6. พืชใช้ส่วนใดในการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุเพื่อลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของต้นพืช
  ราก
  ท่อลำเลียงน้ำ
  ขนราก
  ใบ
7. ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์แสงของพืชคืออะไร
  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน น้ำตาล
  แป้ง กรดอะมิโน น้ำตาล
  คาร์โบไฮเดรต แป้ง น้ำตาล
  โปรตีน กรดเกลือ ไขมัน
8. ข้อใดกล่าวถึงสารละลายอิ่มตัวได้ถูกต้อง
  สารละลายที่มีคัวถูกละลายเต็มที่แล้ว 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
  สารละลายที่มีคัวถูกละลายเต็มที่แล้ว 50 กรัม ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
  สารละลายที่มีตัวถูกละลาย 50% ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
  สารละลายที่มีตัวถูกละลายจำนวน 50 กรัม ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
9. ในเซลล์พืชจะมีเม็ดกลมรีสีเขียวที่กระจายอยู่�คืออะไร
  Vacuole
  Ribosome
  Leucoplast
  Chloroplast
10. สารละลายในข้อใดเกิดจากก๊าซละลายในของเหลว
  น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา
  น้ำหวาน น้ำอัดลม เบียร์
  น้ำอัดลม น้ำหวาน เบียร์
  น้ำอัดลม น้ำโซดา เบียร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile