แบบทดสอบ มิตตวินทุกขชาดก และ ราโชวาทชาดก

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. มิตตวินทุกที่พระพุทธองค์ตรัสถึงในชาดกนั้นไม่ฟังคำตักเตือนของแม่ที่ห้ามมิตตวินทุกไปแสวง โชคสอดคล้องกับข้อใด
  ดื้อรั้น
  ขาดเหตุผล
  เชื่อมั่นในตนเอง
  มีจุดหมายปลายทาง
2. ข้อใดอธิบายความหมายของชาดกได้ชัดเจนที่สุด
  เรื่องราวของพระพุทธเจ้าในชาติก่อน
  เรื่องราวของพระพุทธเจ้าก่อนประสูติ
  เรื่องราวของพระโพธิสัตว์มาบ าเพ็ญบารมี
  เรื่องราวของพระโพธิสัตว์มาบ าเพ็ญบารมีเพื่อจะไปเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า
3. สาระสำคัญของเรื่อง มิตตวินทุกชาดก ตรงกับสำนวนไทยข้อใด
  เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
  อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  หมูเขาจะหามเอาคานเข้าไปสอด
  คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย
4. “ราโชวาทชาดก” ให้ข้อคิดในเรื่องใด
  ผลไม้มีหลายรส
  วิธีเลือกรับประทานผลไม้
  พระราชาเสวยราชสมบัติโดยธรรม
  พระราชาต้องรู้จักเสด็จเที่ยวชนบท
5. เพราะเหตุใดมิตตวินทุกจึงถูกชาวเรือนักแสวงโชคจับลอยแพรในมหาสมุทร
  เพราะเรือมีน้ำหนักเกิน
  เพราะมิตตวินทุกทำความผิด
  เพราะมิตตวินทุกมีมิตรที่ไม่ดี
  เพราะมิตตวินทุกถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลกิณี
6. บุคคลที่นำข้อคิดที่ได้จากมิตตวินทุกชาดกไปประพฤติปฏิบัติจะเป็นคนเช่นไร
  เสียสละ
  ขยันหมั่นเพียร
  ว่านอนสอนง่าย
  ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
7. มิตตวินทุกขอกงจักรจากผีเปรตมาวางบนศีรษะของตน เพราะมีความเห็นผิดตามข้อใด
  คิดว่าเป็นสิ่งของมีค่า
  คิดว่าจะนำโชคมาให้
  คิดว่าเป็นดอกบัวสวยงาม
  คิดว่าจะยอมรับกรรมแทนผีเปรต
8. มิตตวินทุกเป็นคนมีพื้นฐานนิสัยอย่างไร
  สันโดษ
  ตระหนี่
  ลุ่มหลง
  โลภมาก
9. ในราโชวาทชาดกที่เปรียบกษัตริย์ผู้ทรงครองราชย์โดยธรรมนั้นกับข้อใด
  ผลไม้ที่มีรสหวาน
  ต้นไม้ที่สูงใหญ่
  ผลไม้ที่มีรสขม
  ต้นไม้ที่มีค่า
10. “ผลไม้มีรสหวานเพราะกษัตริย์ทรงครองราษฎร์โดยธรรม”ข้อความที่ขีดเส้นใต้สัมพันธ์กับข้อความใด
  ความสงบสุขร่มเย็นของประชาชนทั้งปวง
  ธรรมชาติย่อมมีแต่ความจริง
  คุณธรรมขององค์พระราชา
  ผลไม้ในป่ามีแต่รสหวาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile