แบบทดสอบ มิตตวินทุกขชาดก และ ราโชวาทชาดก

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดอธิบายความหมายของชาดกได้ชัดเจนที่สุด
  เรื่องราวของพระพุทธเจ้าในชาติก่อน
  เรื่องราวของพระพุทธเจ้าก่อนประสูติ
  เรื่องราวของพระโพธิสัตว์มาบ าเพ็ญบารมี
  เรื่องราวของพระโพธิสัตว์มาบ าเพ็ญบารมีเพื่อจะไปเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า
2. มิตตวินทุกเป็นคนมีพื้นฐานนิสัยอย่างไร
  สันโดษ
  ตระหนี่
  ลุ่มหลง
  โลภมาก
3. บุคคลที่นำข้อคิดที่ได้จากมิตตวินทุกชาดกไปประพฤติปฏิบัติจะเป็นคนเช่นไร
  เสียสละ
  ขยันหมั่นเพียร
  ว่านอนสอนง่าย
  ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
4. สาระสำคัญของเรื่อง มิตตวินทุกชาดก ตรงกับสำนวนไทยข้อใด
  เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
  อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  หมูเขาจะหามเอาคานเข้าไปสอด
  คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย
5. มิตตวินทุกที่พระพุทธองค์ตรัสถึงในชาดกนั้นไม่ฟังคำตักเตือนของแม่ที่ห้ามมิตตวินทุกไปแสวง โชคสอดคล้องกับข้อใด
  ดื้อรั้น
  ขาดเหตุผล
  เชื่อมั่นในตนเอง
  มีจุดหมายปลายทาง
6. มิตตวินทุกขอกงจักรจากผีเปรตมาวางบนศีรษะของตน เพราะมีความเห็นผิดตามข้อใด
  คิดว่าเป็นสิ่งของมีค่า
  คิดว่าจะนำโชคมาให้
  คิดว่าเป็นดอกบัวสวยงาม
  คิดว่าจะยอมรับกรรมแทนผีเปรต
7. เพราะเหตุใดมิตตวินทุกจึงถูกชาวเรือนักแสวงโชคจับลอยแพรในมหาสมุทร
  เพราะเรือมีน้ำหนักเกิน
  เพราะมิตตวินทุกทำความผิด
  เพราะมิตตวินทุกมีมิตรที่ไม่ดี
  เพราะมิตตวินทุกถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลกิณี
8. ในราโชวาทชาดกที่เปรียบกษัตริย์ผู้ทรงครองราชย์โดยธรรมนั้นกับข้อใด
  ผลไม้ที่มีรสหวาน
  ต้นไม้ที่สูงใหญ่
  ผลไม้ที่มีรสขม
  ต้นไม้ที่มีค่า
9. “ผลไม้มีรสหวานเพราะกษัตริย์ทรงครองราษฎร์โดยธรรม”ข้อความที่ขีดเส้นใต้สัมพันธ์กับข้อความใด
  ความสงบสุขร่มเย็นของประชาชนทั้งปวง
  ธรรมชาติย่อมมีแต่ความจริง
  คุณธรรมขององค์พระราชา
  ผลไม้ในป่ามีแต่รสหวาน
10. “ราโชวาทชาดก” ให้ข้อคิดในเรื่องใด
  ผลไม้มีหลายรส
  วิธีเลือกรับประทานผลไม้
  พระราชาเสวยราชสมบัติโดยธรรม
  พระราชาต้องรู้จักเสด็จเที่ยวชนบท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile