วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  สงสารคือเมตตา กรุณาคือพยายามช่วย
  เมตตาที่แท้จริง แยกจากกรุณาไม่ได้
  สงสารแล้วต้องปรารถนาจะช่วย
  กล่าวถูกทั้งข้อ ๑,๒,๓
2. วรรณคดีเรื่องใดทำให้ผู้อ่านเห็นวิถีชีวิตของบรรพบุรุษไทย
  ระเด่นลันได
  ขุนช้างขุนแผน
  พระอภัยมณี
  นิราศเมืองแกลง
3. ข้อใดคือลักษณะการรำตามบท
  รำตามความหมายของบทเพลงและบทร้อง
  รำตามอารมณ์ของตัวละคร
  รำตามความหมายของบทร้อง
  ท่ารำที่แสดงกิริยาเคลื่อนไหวโดยไม่มีบทร้อง
4. “ได้ปั่วได้นาง” หมายถึงข้อความในข้อใด
  ได้พวกได้พ้อง
  ได้ผัวได้เมีย
  ได้เงินได้ทอง
  ได้บ่าวไพร่ทั้งชายหญิง
5. “ตามความเชื่อในพงศาวดารโยนกเชื่อว่า เมื่อมีช้างเผือกตัวหนึ่งมาอยู่ในกลางบ้านแล้วแล่นไล่คนไปทางทักษิณทิศ” หมายถึงข้อใด
  คนจะนำช้างเผือกมาถวายพระมหากษัตริย์
  จะมีผู้มีบุญญาบารมีมาเกิด
  บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรือง
  ชาวบ้านชาวเมืองนั้นจะทำมาค้าขึ้น
6. จากบทประพันธ์ในข้อ ๕ กล่าวถึงธรรมชาติเวลาใด
  เวลาเช้า
  เวลากลางวัน
  เวลาเย็น
  เวลาค่ำคืน
7. พระอัจนะ เป็นพระพุทธรูปปางใด
  ปางสมาธิ
  ปางห้ามญาติ
  ปางมารวิชัย
  ปางลีลา
8. ข้อใดไม่ใช่พระนามแฝงของรัชกาลที่ ๖
  เขียวหวาน
  รามจิตติ
  พันแหลม
  นายแก้วนายขวัญ
9. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ เป็นวรรณคดีประเภทใด
  ปลุกใจ
  เสริมขวัญกำลังใจ
  โน้มน้าวใจ
  สอนใจ
10. คุณค่าวรรณคดีด้านสังคมที่ได้รับจากศิลาจารึกหลักที่ ๑ คือข้อใด
  ทำให้ทราบว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นกษัตริย์องค์แรกที่ปกครองสุโขทัย
  ทำให้ทราบว่าสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก
  ทำให้ทราบว่าศิลาจารึกหลักที่ ๓ เป็นต้นแบบตัวอักษร
  ข้อ ก,ข,ค
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile