รัฐธรรมนูญของไทย ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยมีขึ้นในปีใด
  พ.ศ. 2300
  พ.ศ. 2325
  พ.ศ. 2475
  พ.ศ. 2540
2. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทยคือใคร
  นายสมัคร สุนทรเวช
  นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ
  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
  พตท.ทักษิณ ชินวัตร
3. ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อใด
  พ.ศ. 2300
  พ.ศ. 2325
  พ.ศ. 2475
  พ.ศ. 2549
4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
  เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
  บัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนไทย
  บัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
  ไม่บังคับใช้กับจังหวัดในภาคใต้
5. กฎเกณฑ์ข้อใดมีค่าบังคับสูงที่สุด
  ข้อตกลงในชั้นเรียน
  ข้อบังคับของโรงเรียน
  รัฐธรรมนูญ
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
6. รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองแบบใด
  ธรรมราชา
  สมบูรณาญาสิทธิราชย์
  คอมมิวนิสต์
  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7. รัฐธรรมนูญหมายความถึงข้อใด
  กฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศ
  กฎหมายลำดับรอง
  กฎหมายที่ควบคุมความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินของประชาชน
  กฎหมายทุกอย่างที่ใช้บังคับในประเทศ
8. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อปีใด
  พ.ศ. 2540
  พ.ศ. 2550
  พ.ศ. 2551
  พ.ศ. 2553
9. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะเหตุใด
  ไม่ เพราะอายุยังไม่ครบ 12 ปีบริบูรณ์
  ไม่ เพราะยังเรียนไม่จบ
  ต้องปฏิบัติตาม เพราะรัฐธรรมนูญใช้บังคับกับคนทุกคนในประเทศไทย
  ต้องปฏิบัติตาม เพราะที่โรงเรียนสอนให้ ปฏิบัติตาม
10. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือฉบับที่เท่าใด
  15
  16
  17
  18
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile