ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

,ข้อสอบสมรรถนะครู คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1.
2. ครูแนนปฏิบัติตน "ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ และนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง" ครูแนนมีสมรรถนะตรงกับข้อใด
  ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
  ข. การบริการที่ดี
  ค.การพัฒนาตนเอง
  ง. การทำงานเป็นทีม
3. สมรรถนะ การทำงานเป็นทีม (Team Work) ตรงกับตัวบ่งชี้ในข้อใด
  ก. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง
  ข. รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัย
  ค. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ องค์กรและวิชาชีพ
  ง. การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
4. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. การพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย
  ข. การพัฒนาครูผู้สอน
  ค. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียน
  ง. การบริหารจัดการชั้นเรียน
5. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management) ตรงกับตัวบ่งชี้ใด
  ก. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
  ข. การเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน
  ค. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย
  ง. ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
6. "กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน" พฤติกรรมดังกล่าวตรงกับสมรรถนะใด
  ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
  ข.การบริการที่ดี
  ค.การพัฒนาตนเอง
  ง.การทำงานเป็นทีม
7. ตัวบ่งชี้ "ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ" ตรงกับสมรรถนะใด
  ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
  ข.การบริการที่ดี
  ค.การพัฒนาตนเอง
  ง.การทำงานเป็นทีม
8. "แสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส" ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. Team Work
  ข. Self- Development
  ค. Working Achievement Motivation
  ง. Service Mind
9. Functional Competency มีความหมายตรงกับข้อใด
  ก.สมรรถนะหลัก
  ข.สมรรถนะรอง
  ค.สมรรถนะประจำสายงาน
  ง.สมรรถนะประจำตนเอง
10. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher?s Ethics and Integrity) ตรงกับตัวบ่งชี้ในข้อใด
  ก. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
  ข. การเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน
  ค. มีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
  ง. การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile