แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดจัดเป็นหลักฐานในสมัยประวัติศาสตร์
  ลูกปัดสี
  การเขียนสีตามผนังถ้ำ
  ซากโครงกระดูกมนุษย์
  จารึกบนกระดูกสัตว์
2. วันสมภพของพระเยซูตรงกับวันใด
  1 มกราคม พ.ศ. 1
  1 มกราคม ค.ศ. 1
  25 มกราคม พ.ศ. 1
  25 ธันวาคม ค.ศ. 1
3. พุทธศักราช และคริสต์ศักราชแตกต่างกันอยู่กี่ปี
  412 ปี
  443 ปี
  543 ปี
  643 ปี
4. จาก พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552 คิดเป็นกี่ทศวรรษ
  1 ทศวรรษ
  2 ทศวรรษ
  3 ทศวรรษ
  4 ทศวรรษ
5. การนับเวลาเป็นช่วงทศวรรษ หมายถึงกี่ปี
  10 ปี
  20 ปี
  100 ปี
  1,000 ปี
6. ถ้าปัจจุบันคือปี 2552 จะตรงกับพุทธศตวรรษที่เท่าใด
  พุทธศตวรรษที่ 23
  พุทธศตวรรษที่ 24
  พุทธศตวรรษที่ 25
  พุทธศตวรรษที่ 26
7. ปีอธิกมาส หมายถึงข้อใดอธิกมาส-ปกติวาร (บางที่จะเรียกเป็น อธิกมาส) คือ ปีที่มีเดือนแปดเพิ่มอีกเดือน หรือที่เรียกกันว่า มีเดือนแปดสองหนรวมวันใน 1 ปี เป็น 354+30 = 384 วัน
  ปีที่เดือนกุมภาพันธ์ มี 28 วัน
  ปีที่เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน
  ปีที่จันทรคติน้อยกว่าสุริยคติ 11 วัน
  ปีที่มีเดือน 8 สองครั้ง
8. การนับ พ.ศ. เริ่มนับจากเมื่อใด
  พระพุทธเจ้าประสูติ
  พระพุทธเจ้าตรัสรู้
  พระพุทธเจ้าอภิเษกสมรส
  พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
9. ข้อใดคือ หลักการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์สากล
  แบ่งตามจักรวรรดิ
  แบ่งตามเมืองหลวง
  แบ่งตามพัฒนาการของมนุษย์
  ใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงเวลาตามเวลาที่ใกล้ไกลกับปัจจุบัน
10. การศึกษาเรื่องราวของผู้คนในอดีตเกี่ยวข้องกับวิชาใดมากที่สุด
  นิติศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  รัฐศาสตร์
  ประวัติศาสตร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile