ข้อสอบ Writing ชุดที่ 5 (ระดับ advance)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. They………..church every Sunday.
  attend
  attended
  are attending
  have attended
2. I………..that book five times now.
  am reading
  have read
  will read
  read
3. Peter knew his mother would disapprove of buying a new computer. She ………. spend the money on microwave oven.
  would want
  will be want to
  would like
  would rather
4. The man ……… blue jeans used to work here.
  wear
  wears
  is wearing
  had wore
5. Ann is good……….English.
  on
  at
  by
  about
6. Jenny is very pleased…………her husband progress.
  with
  to
  on
  about
7. George………..cigarettes since his doctor told him to stop.
  doesn’t smoked
  isn’t smoking
  hasn’t smoked
  will not smoke
8. The doctors advises him ……… some rest.
  gets
  getting
  to get
  of getting
9. Everyone in the meeting………….his presentation
  prefer
  prefers
  preferring
  have preferred
10. Peter tells us the reason ………… he is late.
  of
  that
  why
  because
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile